Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting (UFT) er fylkeskommunens medvirkningsorgan for ungdom. UFT skal fremme unges interesser og stimulere til samfunnsengasjement blant ungdom.

Gjennom å gi ungdom nærhet til politiske prosesser, bygges forståelse for demokratiet og politisk engasjement. UFT er partipolitisk uavhengig, og er underlagt fylkestinget. UFT er et rådgivende organ for Trøndelag fylkeskommune og fylkets høringsinstans for saker som berører ungdom. UFT arrangeres årlig i november, og alle kommuner i Trøndelag inviteres til å sende to delegater (og eventuelle observatører) til UFT. Deltakerne på tinget jobber fram og vedtar et arbeidsprogram – en oversikt over hvilke saker UFT ønsker å ha fokus på det kommende året.

Saksdokumenter fra Ungdommens fylkesting 2019

Vedtekter UFT Trøndelag 

Arbeidsprogram UFT 2019 - 2020

Retningslinjer for valgkomite UFT

Koordinator for Ungdommens Fylkesting: .

Sist oppdatert 11.05.2020