Elev i grunnskolen

Alle elever i barne -og ungdomsskolen har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø

Mobbeombudet er et lavterskeltilbud som skal bidra til at barn og unges rett til utdanning, og et trygt og godt læringsmiljø ivaretas.

Mobbeombudet gir råd og veiledning til elever, foreldre, ansatte og skoleeiere, i tillegg til viktig forebyggende arbeid som kurs, temakvelder og foreldremøter.

Jobber for elevers rettigheter

"Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring. Når ein elev seier at skolemiljøet ikkje er trygt og godt, skal skolen så langt det finst eigna tiltak sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø."
(Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9A)

Om du ikke har det trygt og godt i videregående opplæring, kan du kontakte Trøndelags elev- og lærlingeombud; eller .

Ikke nøl med å ta kontakt med Mobbeombudet om du opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen. Ingen spørsmål er for store og ingen for små! Under ser du eksempler på spørsmål Mobbeombuet har fått fra elever i ungdomskolen.

«Hei! Jeg blir kalt jævla same og jævla homo. Kan du hjelpe meg? Hilsen «Per», 8. trinn»

«Hei mobbeombudet! Ingen lærere tror på meg når jeg forteller at jeg blir mobbet. Hva skal jeg gjøre? «Tore», 10. trinn»

«Kan du hjelpe meg? Jeg blir behandlet som luft av de andre elevene i klassen, jeg blir aldri invitert med, verken på skolen eller på kveldstid. Hilsen «Marianne», 10. trinn»

«Hei! Elevene mobber meg i klassens Snap-gruppe. Kan mobbeombudet gjøre noe slik at det slutter? Hilsen «Tone», 9. trinn»

 • Når Mobbeombudet får slike henvendelser fra elever, starter vi en fortrolig samtale på Snap eller Messenger. Da får eleven vite hva Mobbeombudet kan gjøre for å hjelpe den som tar kontakt.
 • Mobbeombudet tar aldri kontakt med andre voksne om det eleven forteller uten at eleven selv tillater det. I samtalen blir vi enig om hva Mobbeombudet skal gjøre videre. Hvis det er ønskelig, kan vi også snakke sammen på telefon eller møtes for en prat. Men det er opp til eleven selv å avgjøre.
 • Det er elevens egen opplevelse av skolesituasjonen som er viktig.
 • Mobbeombudet har taushetsplikt og er elevenes talsperson.
 • Mobbeombudets hovedoppgave er å bidra til at alle elever har det trygt og godt på skolen. Ingen elever skal oppleve trakassering, mobbing eller utestenging!

 

 • Fortell det til noen du stoler på, hjemme eller på skolen. Det kan være foreldre, søsken, treneren din, en voksen på skolen du er trygg på, helsesøster, eller du kan ta kontakt med en hjelpetelefon for råd (se lenke lenger ned).
 • Fortell også om det gjelder ting som skjer utenfor skolen, digitalt, på skoleveien eller på fritida. Om det påvirker hvordan du har det på skolen, har du rett til hjelp fra de voksne på skolen.
 • Ta kontakt med meg som mobbeombud, om du ikke blir tatt på alvor av skolen eller om du ønsker råd
 • Hvis det har gått mer enn én uke siden du varslet skolen, men du ikke er fornøyd med måten skolen har håndtert saken din, kan du melde saken til Statsforvalteren i Trøndelag. Statsforvalteren vil da se om skolen har gjort nok for å hjelpe deg, og de kan bestemme hva skolen må gjøre om de ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes av dem.

 

 • Skolen skal ta deg på alvor! Det er din opplevelse av hvordan du har det som betyr noe.
 • Alle i skolen har plikt til å hjelpe deg
 • Det du forteller skal varsles til rektor. Om det er en voksen som har krenka deg eller gjort deg utrygg, skal rektor varsle skoleieren.
 • Skolen skal undersøke saken
 • Skolen skal holde deg oppdatert undervegs om hva de gjør og hva de planlegger å gjøre. Det er vanlig å bli invitert til en eller flere møter.
 • En aktivitetsplan kan endres flere ganger, og nye tiltak kan settes inn. Du skal få uttale deg om hvordan hvert enkelt tiltak har fungert for at du skal få det bra igjen.
 • Skolen skal også skrive at de har vurdert hva som er til det beste for deg.
 • Skolen skal snarest lage en aktivitetsplan. Du skal få være med å utforme planen. Planen skal inneholde de tiltakene du og skolen mener vil sørge for at du får det bra på skolen. Planen skal inneholde informasjon om
 1. Hvilke problem tiltakene skal løse
 2. Hva skolen har planlgat
 3. Når tiltakene skal gjennomføres
 4. Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
 5. Når tiltakene skal evalueres

 

 • Du kan gi skriftlig melding til rektor ved skolen, eller en inspektør, fagleder eller avdelingsleder på ditt trinn. Hvis du vil kan du bruke denne malen til å melde fra til skolen
 • Du kan ta kontakt med den skolefaglige ansvarlige i din kommune, eller skolens styre om du går på friskole/privat skole om du ikke er fornøyd med hvordan skolen håndterer saken din
 • Om du ønsker råd eller vil drøfte saken din, kan du kontakte meg via e-post som 
 • Du kan også melde saken til  Statsforvalteren ved å bruke dette skjemaet

 Film om utestenging (Vimeo)

Benytt gjerne denne filmen som et verktøy  til å jobbe med et trygt og inkluderende klasse- og skolemiljø, i skoleklasser / elevråd / foreldremøter / fagdager.

(Manus/skuespillere: VG1 Drama, Inderøy videregående 2023)

REFLEKSJONSSPØRSMÅL:

Sist oppdatert 30.03.2023