Hospiteringsordning studieforberedende fag

Hospitering skal bidra til

  • å øke og videreutvikle samarbeidet skole – arbeidsliv
  • øke faglærers kompetanse i rollen som veiledere for elever i tråd med læreplaner og forskrifter
  • å se læreplaners kompetansemål i relevant sammenheng med krav og praksis i arbeidslivet
  • utvikling av pedagogisk praksis i tråd med overordnet læreplan og i eget fag
  • legge tilrette for utstrakt bruk av pedagogisk entreprenørskap som metode i opplæringen

Hvem gjelder hospitering for?

  • Lærere i studieforberedende fag

Økonomisk støtte/ tilskudd/utbetaling

  • Arbeidsgiver til den som hospiterer gis et tilskudd på 3000 kr. pr. dag som skal dekke vikar
  • Midlene vil bli fordelt så lenge det er budsjett
  • Tilskuddet kommer som en overføring til skolen

Søknadsfrister

  • 15. oktober

Her søker du

 

Sist oppdatert 03.06.2021