Dekom YF - hospitering

Trøndelag fylkeskommune vil videreføre de to ordningene hospitering og tiltak for faglig oppdatering. Ordningene skal bidra til etterutdanning og at faglige nettverk, kontakt og samarbeide, mellom skoler og arbeidsliv skal bli enda bedre. Slik sikrer vi en bedre opplæring for elever og lærlinger/lærekandidater i fylkeskommunen.

Hospitering skal bidra til å fornye og øke kompetansen i eget fag. For instruktører / faglige ledere er det med på å styrke rollen som veiledere for elever og lærlinger i bedrift. For lærere i skolen bidrar det til å yrkesrette og gjøre opplæringen mer relevant for elevene. Hospiteringen skal bidra til økt samarbeid mellom skole og arbeidsliv.

 

 

Ulike modeller for gjennomføring av hospitering bør prøves ut. Slik får skoler, opplæringskontor, bedrifter og skoleeier høstet nye erfaringer. Det kan gjerne tenkes alternative måter å hospitere på utover de fire modellene som er nevnt her.

A) Yrkesfaglærere ut på hospitering i bedrift.

Lærerne går ut i en bedrift, enten for å holde seg oppdatert (dybde) om hva som skjer i egen bransje, eller for å innhente kompetanse innenfor et område man ikke hadde så god kjennskap til i utgangspunktet (bredde). (3-5 dager). Skoleeier anbefaler at lærere på Vg1 hospiterer for å øke sin breddekompetanse innen eget utdanningsprogram.

Praktisk gjennomføring av hospitering avtales og planlegges direkte mellom skole og bedrift. Erfaring viser at involvering av ledelse og god planlegging er viktig for et godt hospiteringsutbytte.

B) Instruktører/ faglig leder inn i skole.

Samme utgangspunkt som over, men i stedet for at lærerne drar ut på hospitering, inviteres bedriften inn i skolen. Formålet er blant annet å øke instruktørenes / faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever / lærlinger ute i bedrift. (1-5 dager)

C) Fellesfaglærer som underviser på yrkesfag ut i bedrift, verksted/byggeplass på egenskole eller annen skole.

Hospitering for fellesfaglærerne rettes inn mot å yrkesrette og gjøre opplæringen mer relevant for elever på yrkesfaglige utdanningsprogram. Varigheten på hospiteringen er gjerne noe kortere enn tilfellet er for ovennevnte modeller. (1-3 dager). Skoleeier ønsker at dette skal ses i sammenheng med FYR.

Mulighet for å benytte skolens verksted, gjennom samarbeid med programfagslærerne, kan være et godt første tiltak før hospitering. Fellesfaglærerne har normalt ikke det nettverket som programfaglærerne har til bedriftene. Derfor er det viktig at det lages tilrettelagte opplegg for fellesfaglærerne, slik at de får ivaretatt en større bredde i fag/bransjer, og at de i større grad også kan fungere som observatører ute i ulike bedrifter.

 

Hvem gjelder hospitering for?

 • Yrkesfaglærere
 • Faglige ledere og instruktører i bedrift
 • Ansatte ved opplæringskontor
 • Fellesfaglærere som underviser på yrkesfag

Hvem kan søke?

 • Opplæringskontor, lærebedrifter og skoler

 

Forsøksordning videreføres

Skoler kan søke om ramme for å få representanter fra lærebedrift/er til å hospitere i skolen.

Skolene forplikter seg til å: 

 • forberede representanten fra bedrift på hospiteringen
 • en samtale ved avslutningen med rapportering
 • informere om faktureringsrutiner for bedrifter

Økonomisk støtte/ tilskudd/utbetaling

 • Arbeidsgiver til den som hospiterer gis et tilskudd på 3000 kr. pr. dag.
 • Midlene vil bli fordelt så lenge det er budsjett.
 • Midler som er tildelt, men ikke benyttet kan ikke overføres til nytt skoleår.
 • Tilskuddet vil bli overført samlet etter gjennomføring, rapportering og avsluttet skoleår for de fylkeskommunale skolene.
 • Friskoler, opplæringskontor og bedrifter må sende faktura etter gjennomført hospitering og rapportering. Faktura merkes 3110-200694, og med navn på den som har hospitert. Øvrig fakturainformasjon finner du ved å trykke på lenken: Fakturainformasjon

Søknadsfrister

 • 15. juni
 • 15. september
 • 15. januar

Her søker du

Rapportering

 • Rapportering gjøres fortløpende etter gjennomføring.
  Siste frist for rapportering i skoleåret er 1. juni.
 • Midler som ikke er benyttet, kan ikke overføres til nytt skoleår.
 • Skjema for rapportering

Annet

Hospitering og tiltak for faglig oppdatering er en del av yrkesfaglærerløftet. Trøndelag fylkeskommune mottar midler fra Utdanningsdirektoratet til disse tiltakene, og må rapportere på bruk. Se nettside til Utdanningsdirektoratet for mer info: Hospiteringsordning i fag- og yrkesopplæringen (udir.no)

Sist oppdatert 25.08.2023