Pedagogisk personale

Nasjonal videreutdanning 

Videreutdanningstrategi for lærere og skoleledere fram mot 2025 legger rammene for den nasjonale satsingen som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet.

Fagnettverk 

Ved spørsmål rundt fagnettverk, ta kontakt med Monika Luktvasslimo: 
monlu@trondelagfylke.no.

Dekom YF - faglig oppdatering

Ordningen skal bidra til fornyelse av yrkesfaglærernes kompetanse på eget fagområde, bredde- og/eller dybdekompetanse

Dekom YF - hospitering

Hospitering skal bidra til å fornye og øke programlærernes kompetanse i eget fag. For instruktørenes/ faglige ledere skal det bidra i den rollen de har som veiledere for elever/ lærlinger i bedrift. Hospiteringen skal bidra til økt samarbeidet skole – arbeidsliv. 

Hospitering på studieforberedende fag

Trøndelag fylkeskommune innfører hospiteringsordning for lærere på studieforberedende fag. Dette er et tiltak under satsing på pedagogisk entreprenørskap i videregående skoler. Ordningen skal bidra til bedre kontakt, nettverk og samarbeid mellom skoler og arbeidsliv.

Veilederordningen for nyutdannede og nytilsatte

En god start og veiledning er viktig for at nye lærere skal videreutvikle kompetansen sin, stå bedre rustet i hverdagen og blir mer åpen og knyttet til profesjonen. Mer info.

Universitetsskole

Universitetsskolene er et samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. 

Utdanningsvalg - videreutdanning

Faget utdanningsvalg skal hjelpe elever til å foreta mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke.

Sist oppdatert 16.06.2021