Kjør sikkert i tunnel

Det er et kjent ordtak som sier at «Kunnskap gir trygghet». Innen tunnelfaget så er dette noe som historisk sett ikke nødvendigvis har vært tilfelle. Dette henger sammen med at det tidligere var en oppfatning av at mer informasjon kunne bidra til økt tunnelskrekk. Dette har heldigvis endret seg i senere tid, både med tanke på opplæring og kampanjer.

En viktig del av trafikksikkerheten er at tunnel har fått økt fokus de siste årene. Samtidig er det et vanskelig tema. Enhver hendelse i tunnel er ulik, det samme er håndteringen av hendelsene.

Se videre nedover på denne siden for å finne informasjon om hva slags sikkerhetsutstyr som finnes i tunneler.

I Trøndelag har vi i overkant av 20 tunneler som omfattes av Tunnelsikkerhetsforskriften. Det vil si tunneler som er over 500 meter og som har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på over 300 kjøretøy.

Dette medfører at tunnelene som omfattes av Tunnelsikkerhetsforskriften får et krav om minimum sikkerhetsnivå, basert på type tunnel, særtrekk og gjennomsnittlig årsdøgntrafikk.

Her finner du skjemaet der du kan søke om bidrag til brannberedskap i tunnel 

Tre tips for sikker tunnelkjøring

Ved å bruke tunnelenes nødtelefoner så kommer du i direkte kontakt med Vegtrafikksentralen. De vil besvare telefonen raskt, og de vil samtidig se hvilken tunnel du befinner deg i, samt hvor i tunnelen du er.
Vegtrafikksentralen kan stenge tunnelen umiddelbart, om det er behov for det.
  
Vegtrafikksentralen kan i tillegg gi deg råd basert på situasjonen du er i, og sette deg i kontakt med blant annet bilbergsselskap eller nødetater - avhengig av hvilken situasjon du befinner deg i.

Se også denne filmen om hvorfor du skal bruke nødtelefonen om det oppstår en nødsituasjon i en tunnel . 

Ved å bruke tunnelens brannslokkere så vil Vegtrafikksentralen automatisk se hvilken tunnel du er i, og hvor i tunnelen du er.
Det er også en rekke tiltak som automatisk iverksettes når du tar en brannslokker i tunnelen. Tiltakene vil variere, men det som er vanligst er at tunnelen stenger seg, alt av belysning slås på og viftene aktiveres.

I Norge er det over 1100 vegtunneler, og Trøndelag har naturlig nok en del av disse. Det vil si at trafikanter som ferdes på vegnettet bør kjenne til hva som er god atferd når det gjelder det å ferdes i tunnel, og ikke minst hva du bør gjøre om du havner i en situasjon utover det som er normalt. Nedenfor har vi beskrevet punktvis noen momenter vi tenker er nyttig at du som trafikant kjenner til.

Før du kjører inne i en tunnel, bør du være oppmerksom på informasjon utenfor tunnelen. Dette kan være seg tunnelnavn, lengde, og om det for eksempel er vegarbeid e.l. inne i tunnelen.

Vær ekstra oppmerksom ved inn- og utkjøringssoner. Du kan oppleve dugg- eller lysutfordringer.

Om du får bilstans i tunnelen, så bør du prøve å parkere bilen i en havarilomme. Om det ikke er mulig så bør du stanse inntil tunnelveggen og sette på nødblink.

Ved varsling av hendelse i tunnel så er dette en vurdering trafikanten må ta på stedet. Vi anbefaler at man bruker tunnelens nødtelefon. Om det ikke ansees som trygt nok, så kan mobiltelefonen benyttes til å ringe 175 eller nødetatene

Vi ber om at alle trafikanter respekterer tunnelenes stengeutstyr. Om du nærmer deg en tunnel, og den er, eller holder på å bli stengt, med enten rødt lys og/eller stengebom, så kjør aldri inn i tunnelen. Vi stenger tunnelene alltid for en grunn.

Lytt på radioen. Ved hendelser så kan du få informasjon via radioen, ved at Vegtrafikksentralen bryter radiokanalene og gir viktige meldinger.

Ved brann i tunnel er det avgjørende at trafikanter reagerer raskt. Ikke bli stående å se på at det brenner eller ta bilder.

Selvredning

Ta ansvar for din egen redning. Det er faktisk selvredning som gjelder i alle landets vegtunneler. Selvredning vil si at du er selv ansvarlig for å evakuere, og du kan ikke forvente at redningstjenesten vil redde deg. Derfor er det viktig at du som trafikant vet hva man burde gjøre om ditt eller andres kjøretøy begynner å brenne i en tunnel.
Vi har derfor følgende råd til trafikantene om det begynner å brenne:

1.           Varsle, helst via nødtelefon i tunnel

2.           Forsøk å slukke, om det er mindre kjøretøy

3.           Evakuere

Se også disse lenkene:

https://www.sintef.no/siste-nytt/2019/sintef-og-rise-vil-bedre-tunnelsikkerheten/

https://ntsf.no/aktuelt/item/hva-gjor-du-hvis-det-brenner-i-tunnelen

 

Kontakinfo:

Bernt OlavOpheim
Overingeniør
74 17 89 67 905 47 359

(praktisk tunnelforvalter)

TerjeSundfær
Rådgiver
74 17 96 12 980 46 363

(brannvernleder og sikkerhetskontrollør)

Sist oppdatert 21.09.2022