Bidra til et tryggere Trøndelag

Bilde av buss som passerer syklist

Jobber du på en skole, i en kommune eller er aktiv i et lag eller en forening kan du søke om midler som kan bedre trafikksikkerheten. Søknadsfrist er 15. november 2023.

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet.


Fylkeskommunen ønsker å stimulere det lokale arbeidet. Dette bidrar vi til på flere måter. Det ene vi gjør er å tildele tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak, basert på søknader fra bl.a. kommuner, lag og foreninger.
Det andre er å gjennomføre fysiske investeringstiltak på fylkesveger, basert på innspilte behov fra kommuner og andre.

Tilskudd

Trøndelag fylkeskommune støtter trafikksikkerhetstiltak i hele Trøndelag, og hvert eneste år støttes en rekke tiltak. Vi støtter alt fra mindre fysiske tiltak til holdningsskapende arbeid og atferdsrettede tiltak.  

Frist for å søke om tilskudd for 2024 er 15. november 2023.

Les mer her:

Trøndelag fylkeskommune støtter trafikksikkerhetstiltak i hele Trøndelag, og hvert eneste år støttes en rekke tiltak. Vi støtter alt fra mindre fysiske tiltak til holdningsskapende arbeid og atferdsrettede tiltak.  

Frist for å søke om tilskudd for 2024 er 15. november 2023.

Hvem kan søke?

• Skoler, barnehager, kommuner, lag, foreninger og organisasjoner.   

Hva slags prosjekter får støtte?

 • trafikantrettede tiltak for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid
 • tilskudd til mindre fysiske tiltak på privat og kommunalt vegnett.

Eksempler på gode tiltak

 • Tiltak som gjør det tryggere for barn og unge, for eksempel tiltak som skal gjøre det tryggere i hjertesonen rundt en skole.
 • Prosjekter som stimulerer til stor grad av frivillig arbeid og samordnet innsats mellom flere aktører.

For kommuner

 • Tiltak som er forankret i, og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner, blir foretrukket.
 • For mindre fysiske tiltak på kommunal veg er det et krav om minst 50 % egenfinansiering.
 • Tilskuddsordningen skal ikke finansiere prosjektering eller planlegging av større kommunale prosjekter.

Øvrige rammer

 • Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 200.000 kr.
 • Ordningen skal ikke finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon.

Frister og krav til gjennomføring

Søknadsfrist for tiltak i 2024 er 15. november 2023.
Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen.
De som får tildelt tilskudd må benytte det i 2024. Midler blir utbetalt når prosjektet er ferdigstilt og søker har levert inn faktura vedlagt regnskapsrapport. Er ikke prosjektet oppstartet i løpet av tildelingsåret, er hovedregelen at tilskuddsmidlene blir trukket tilbake. Hvis det er tvil om at et tiltak blir ferdig i tildelingsåret, skal søkeren sende inn en prognose, eventuelt søke om fristforlengelse innen 15. august 2024.

Søk ved å bruke dette skjemaet

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løvhaug Eklo, tlf. 482 53 199, epost: 

 

Innspill

Hvert år oppfordrer vi alle trønderske kommuner til å komme med innspill til trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegene i sin kommune.  
Les mer her:

Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for Nullvisjonen og økt trafikksikkerhet.  

For å kunne gjennomføre gode trafikksikkerhetstiltak er Trøndelag fylkeskommune avhengig av tilgangen på kunnskapen om den lokale trafikksikkerhetssituasjonen som hver enkelt kommune innehar. 

Vi inviterer/oppfordrer derfor årlig alle kommunene til å komme med innspill til trafikksikkerhetstiltak på fylkesvegene i sin kommune.  

Fristen for å komme med innspill til tiltak som kan realiseres etter 2022 var satt til 16. september 2022. Fristen for å komme med innspill til tiltak som kan realiseres etter 2023 er satt til 2. oktober 2023.

Hvem kan komme med innspill? 

 • Kommunene i Trøndelag fylke 
 • AtB 

Hvilke prosjekter prioriteres videre? 

 • Tiltak som er rettet mot barn og unge.  
 • Tiltak innenfor en radius på 2 km fra grunnskole. 
 • Tiltak som er forankret i kommunal trafikksikkerhetsplan. 
 • Tiltak med gjennomførbarhet i tildelingsåret vil bli vektlagt. 
 • Den øvrige grense på kostnadsramme for tiltak er satt til 1 million kroner. 

Hvordan gir dere innspill? 

For at vi skal vurdere innspillet videre må det inneholde: 

 • En kort beskrivelse av tiltaket med en trafikksikkerhetsfaglig begrunnelse 
 • Vis til mål for det lokale trafikksikkerhetstiltaket, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot og hva som er forventet resultat av tiltaket.
 • Et grovt kostnadsestimat 

 

Frister og skjema 

Fristen for å komme med innspill til 2024-tiltak er 2.oktober 2023.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål, kontakt:  
Signhild Johanne Volden
signvol@trondelagfylke.no 
Tlf. 924 46 994 

 

Sist oppdatert 03.11.2023