Varsel om planoppstart - Detaljreguleringsplan for hovedsykkelveg langs fv. 6682 Heimdal - Selsbakk i Trondheim kommune

Trøndelag Fylkeskommune varsler oppstart på detaljregulering av hovedsykkelveg langs fv. 6682 i Bjørndalen fra Heimdal sentrum til Selsbakk i Trondheim kommune med hjemmel i plan og bygningsloven §12-3 jf. samme lov § 12-8.

Planomriss. Kart
Gang- og sykkelvegen planlegges innenfor den stiplede linjen. De røde markeringene er eiendomsgrenser.
Planomriss. Kart
Gang- og sykkelvegen planlegges innenfor den stiplede linjen. De røde markeringene er eiendomsgrenser.


Se hele kartet i høyere oppløsning her

Det varsles oppstart med planarbeid for hovedsykkelveg med fortau, med totalbredde på 4+2 meter på hele strekningen.

Vurdering av trafikale løsninger langs fv. 6682 – inkludert tilbud for kollektiv, inngår også i planarbeidet.

Prosjektet er forankret i Miljøpakkens handlingsprogram for 2022-2025, og 2023-2026, for mer informasjon se: https://miljopakken.no


Kort om planen og bakgrunn

Planområdet ligger sør for Trondheim sentrum, og inkluderer fv. 6682 fra Heimdal sentrum og nordover til Selsbakk der Bjørndalen og gamle Okstadbakkan går sammen i Oslovegen. Strekningen har en lengde på 4,2 km. Planforslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan kommuneplanens arealdel 2012-2024. 

Hovedsykkelvegen er en del av Heimdalsruta som er en prioritert hoved sykkelrute. Eksisterende gang- og sykkelveg langs Bjørndalen er smal og har ikke skille mellom gående og syklende. I tillegg er dekket på gang- og sykkelvegen ujevnt og i dårlig stand.

Hovedformålet med planarbeidet er å forbedre denne strekningen av Heimdalsruta som en del av et sammenhengende hovednett for sykkel i Trondheim kommune. Planarbeidet skal bidra til å sikre fremkommelighet, trafikksikkerhet og opplevd trygghet hos trafikanter, med forbedring av dagens situasjon ved at gående og syklende separeres, og gjennom at kryss forbedres. Strekningen skal utvikles som et mer attraktivt område for myke trafikanter. Strekningen vil knytte bosatte og arbeidsplasser i Heimdal sentrum, Saupstad, Kolstad, Vestre Rosten, Flatåsaunet og Romolslia bedre til Trondheim sentrum. Reguleringsplanen vil være grunnlag for grunnerverv til gjennomføring av tiltak i planen.

Planområdet

Planområdet er ca. 597 daa og er vist med stiplet linje på kartutsnittet over. Planavgrensningen er grov og viser større areal enn det som vil være nødvendig for å bygge tiltaket. Fordi grunnforholdene er krevende langs deler av strekningen, vil det kunne bli behov for å heve eller senke terrenget, heving av veg, etablere murer og lignende tiltak. Dette vil derfor medføre både midlertidig eller permanente erverv av grunn. Der plangrensen strekkes seg langt ut fra vegen er derfor i all hovedsak for å gi plass til mulige geotekniske stabiliseringstiltak. Videre i planarbeidet vil nødvendig stabiliseringstiltak bli detaljert, slik at planavgrensningen vil kunne bli redusert som følge av den videre planprosessen.

Det vil bli sett på mulighet for å oppgradere eksisterende bussholdeplasser. Steder for stopp/hvile vil opparbeides med jevne mellomrom.

Gjennom hele prosessen vil det vektlegges å ikke berøre mer areal enn nødvendig for å etablere tiltaket.

Krav om konsekvensutredning

Trondheim kommune har i tilbakemeldingsbrev etter oppstartsmøte, datert 05.12.23, avklart at utvidelse fra gang- og sykkelveg med fortau til sykkelveg med fortau er et tiltak som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger §8, vedlegg II 10e, og skal konsekvens utredes. Det kreves ikke fastsatt planprogram.

Tilgjengelige dokumenter

Mer informasjon om planarbeidet, planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet med Byplankontoret i Trondheim kommune, finner du på fylkeskommunens nettsider.

Offentlig informasjonsmøte

For å gi et godt grunnlag for planarbeidet, inviteres berørte til et fysisk møte. Her vil det informeres nærmere om prosjektet, og det blir mulighetet for å komme med innspill. 

  • Tid: Torsdag 11. januar 2024 kl. 18.00 – 19.30
  • Sted: Romolslia skole, Tamburhaugen 1, 7029 Trondheim

Innspill til planarbeidet

Kommentarer eller innspill sender du skriftlig til:

eller:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Frist for å komme med innspill er 31. januar 2024.

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan du rette til
Trøndelag fylkeskommune ved:

Bernt Arne Helberg
Prosjektleder
74 17 52 26 910 07 065

 

Videre prosess

Etter at fristen for kommentarer eller innspill er ute, gjennomfører Trøndelag fylkeskommune en merknads-behandling. Konsekvensutredning og forslag til plan vil bli utarbeidet. Forslag til komplette planer sendes til Trondheim kommune til 1. gangs behandling i løpet av 2024. Deretter legges det ut på høring. Etter høring vil planforslaget revideres i henhold til innkomne merknader, og bli vurdert og planforslaget ferdigstilles til vedtak og oversendes til Trondheim kommune for videre saksbehandling og politisk sluttbehandling i 2025.