Høring og offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan for fv. 720 Alsetbrua i Indre Fosen kommune

Kart som viser planområdet. Kartgrafikk
Planområdet er vist med svart stipla linje.

Etter avtale med Indre Fosen kommune, og iht. plan- og plan- og bygningsloven §§3-7 og 12- 10, legges detaljreguleringsplanen for fv. 720 Alsetbrua nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny bru med tilhørende veglinjer på fv. 720 ved Alset.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Plandokumenter:

 Vedlegg til planen:

  1. Referat fra oppstartsmøte med kommunen, datert 15.11.2022
  2. Mulighetsstudie (NOT-PLA-ALS-01), datert 06.06.2023
  3. Tegningshefte
  4. Oversiktstegning bru (K100-100), datert 31.03.2023
  5. Fagrapport naturmangfold (RAP-NAT-ALS-01), datert 09.06.2023
  6. Geoteknisk notat (NOT-RIG-ALS-01), datert 20.03.2023
  7. Støyfaglig rapport (NOT-AKU-ALS-01), datert 23.05.2023
  8. Miljøprogram (RAP-YM-ALS-001), datert 09.06.2023


Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7713 Steinkjer
eller til 

Frist for å komme med merknader er 
13. september 2023.

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader og sender planforslaget med kommentarer til kommunen for politisk behandling.

Spørsmål til planforslaget kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved:
Astrid Hanssen tlf. 936 91 008,  
eller
Jonas Höglund tlf. 476 34 329,