Klage  på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Det er ikke mulig å klage på karakteren ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Det kan kun klages på formelle feil som kan ha noe å si for resultatet. Det vil si feil i eksamensgjennomføringen som kan ha gjort det vanskelig for deg å vise din kompetanse i faget. Det er ikke anledning til å klage dersom begrunnelsen kun er misnøye med karakteren ut fra dine faglige prestasjoner under eksamen. Klageinstansen tar ikke stilling til om du har fått en riktig eller rettferdig karakter.

Klagen sendes inn ved å fylle ut skjema i lenka nedenfor. Fristen for å klage på eksamen er 10 dager. Fristen regnes fra tidspunktet du får karakteren din, eller når du burde ha gjort deg kjent med karakteren. I praksis vil derfor klagefristen løpe fra den dagen resultatet er publisert i Privatistportalen.

Klageskjema for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk privatisteksamen

Saksgangen

Din klage sendes til sensor 1, sensor 2 og rektor, som skriver hver sin uttalelse. Eksamenskontoret sender deg kopi av alle tre uttalelsene per e-post samtidig som klagesaken sendes til klageinstansen. Det kan ta mellom 2 og 3 måneder fra du sender inn klagen til du får svar. Eksamenskontoret anbefaler derfor at du melder deg opp til ny eksamen før du har fått svaret på klagen.

Dersom klageinstansen finner klagen rettmessig blir karakteren annullert. Du har da rett til å gå opp til ny eksamen i neste eksamensperiode med nye sensorer. Du får refundert eksamensgebyret ved å sende inn en søknad til . Søknaden må inneholde fullt navn, fødselsdato og beskrivelse av saksforholdet. Hvis klagen ikke tas til følge blir karakteren stående. Klageinstansens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Sist oppdatert 09.11.2023