DistriktForsk

Forprosjekter

Tilpasning til koronasituasjonen: DistriktForsk kan gi inntil 70 % i tilskudd (inntil 280.000,-) og det er krav om minimum 30 % egeninnsats. Tilskuddet skal i sin helhet brukes til innkjøp av FoU. Mer om utlysningen av forprosjekter finner du her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/

DistriktForsk har løpende søknadsfrister. Les mer om hvordan du går frem for å søke i fanene under.

DistriktForsk har som mål å mobilisere flere distriktsbedrifter og distriktskommuner til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, øke kvaliteten på forskningsprosjektene og til å utnytte kompetansen som finnes ved våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Målgruppen er distriktsbedrifter og distriktskommuner med liten eller ingen FoU-erfaring. Studenter som samarbeider med bedrifter eller kommuner i Trøndelag kan også søke om oppgavestøtte. Studenter kan også søke om støtte via NTNU Bridge sin ordning for Trondheimsregionen.

Hva tilbyr vi? Under kan du velge målgruppe: bedrifter, kommuner eller studenter.

DistriktForsk er forankret i Forskningsrådets program FORREGION. Prosjektet har som mål å mobilisere flere distriktsbedrifter til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, øke kvaliteten på forskningsprosjektene og til å utnytte kompetansen som finnes ved våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målgruppen er distriktsbedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Innovasjonsselskapene (se under) kan hjelpe deg med å finne rett forskningskompetanse i et av Trøndelags mange FoU-miljøer eller andre steder i Norge og i utlandet. Slik hjelp gir vi til alle distriktsbedrifter i Trøndelag, og vi kaller det kompetansemegling.

Du kan også få økonomisk støtte til å leie inn en forsker til ditt utviklingsprosjekt, eller du kan få hjelp til å finne en student som kan skrive en studentoppgave på oppdrag fra deg.

Den beste måten å komme i gang på er å ta initiativ til en prat med en av våre kompetansemeglere.

Kompetansemegling

Kompetansemegling vil i praksis si å koble bedrifter og forskere. Kompetansemegling tilbys av flere innovasjonsmiljøer i Trøndelag:

Du kan søke hjelp fra kompetansemeglere som jobber i ditt geografiske nedslagsfelt eller innenfor din bransje/næring.

Her kan du lese mer om hvordan en kompetansemegler jobber.

Hvis du er usikker på hvem du bør ta kontakt med, ta gjerne kontakt med sekretariatet i DistriktForsk.

Forprosjekter

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning. For mer informasjon, se Forskningsrådets utlysningsside.

Forprosjektmidlene gir bedrifter mulighet til å benytte ekstern forsknings- og utviklingskompetanse i sitt innovasjonsarbeid. Midlene kan benyttes av enkeltbedrifter eller bedrifter i samarbeid til å gjennomføre innovasjonsprosjekter og forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid. Forposjektet skal ikke benyttes til å skrive søknad om hovedprosjekt. Midlene kan bare benyttes av kommersielle aktører. Medlemsorganisasjoner som f.eks. næringsforeninger, næringsfora og lignende kan ikke motta slike midler. En bedrift som allerede har mottatt støtte gjennom DistriktForsk har ikke anledning til å søke igjen.

I DistriktForsk tilbys støtte til forundersøkelser, industriell forskning og eksperimentell utvikling. Bedrifter som er lokalisert i Trøndelag kan få inntil 200 000 kr i støtte når de samarbeider med et godkjent FoU-miljø. Prosjektperioden er på inntil 12 måneder.

Små og mellomstore bedrifter (inntil 250 ansatte) kan søke om å få dekket inntil 50 prosent av bedriften(e)s utgifter i forprosjektet. Tilskudd tildeles i henhold til statsstøtteregelverket. Bedriftens egeninnsats kan være timer og/eller kontanter.

Forprosjekter kan søkes av alle bransjer/næringer, men maksimalt 20 prosent av den årlige potten kan tildeles bedrifter med registrert forretningsadresse i Trondheim.

Forprosjektmidlene har løpende frister. Forventet behandlingstid er ca. 30 dager. Søker må forvente noe lengre behandlingstid om sommeren.

Hvordan søke forprosjekt

 1. Kontakt en kompetansemegler (se oversikten over kompetansemeglere over) for å få hjelp til ide- og prosjektutvikling. Fyll ut prosjektbeskrivelse i samråd med forsker. Last ned prosjektbeskrivelsen her.
 2. Send prosjektbeskrivelsen til prosjektleder i DistriktForsk, Frank Sandnes: frasa@trondelagfylke.no
 3. Søknaden blir behandlet i sekretariatet og dere vil få tilbakemelding om videre søknadsprosesses innen kort tid. Vi har som mål å gi tilbakemelding innen en uke. 

Kontaktinformasjon sekretariatet i DistriktForsk

Frank Sandnes, prosjektleder og spesialrådgiver FoU

976 48 796

Linda Bye, seniorrådgiver

908 42 954

Mari Grut, seniorrådgiver

482 55 336

Arild Egge, spesialrådgiver

997 36 157

 

DistriktForsk kommune er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, KS Trøndelag og Fylkesmannen i Trøndelag. Prosjektet har som mål å mobilisere flere kommuner til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

Målgruppen er kommuner i Trøndelag med liten eller ingen FoU-erfaring. Forprosjekter kan søkes innenfor alle kommunens virksomhetsområder. Trondheim kommune er ikke målgruppe for ordningen fordi de allerede har stor FoU-aktivitet innenfor de fleste sektorene.

Innovasjonsselskapene (se under) kan hjelpe deg med å finne den rette forskningskompetansen i et av de godkjente FoU-miljøene, enten i Trøndelag eller andre steder i Norge og i utlandet. Slik hjelp gir vi til alle distriktskommuner i Trøndelag, og vi kaller det kompetansemegling.

Du kan også få økonomisk støtte til å gjennomføre et forprosjekt, eller du kan få hjelp til å finne en student som kan skrive en studentoppgave på oppdrag fra deg.

Den beste måten å komme i gang på er å ta en prat med en av våre kompetansemeglere.

Kompetansemegling

Kompetansemegling vil i praksis si å koble kommuner og forskere. Kompetansemegling tilbys av flere innovasjonsmiljøer i Trøndelag:

Du kan søke hjelp fra kompetansemeglere som jobber i ditt geografiske nedslagsfelt.

Hvis du er usikker på hvem du bør ta kontakt med, ta gjerne kontakt med sekretariatet i DistriktForsk.

Forprosjekter

Forprosjektmidlene gir kommuner mulighet til å benytte ekstern forsknings- og utviklingskompetanse i sitt innovasjonsarbeid. Midlene kan benyttes av enkeltkommuner eller kommuner som samarbeider om å gjennomføre prosjekter som forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid. Midlene kan bare benyttes av kommunale aktører.

Kommuner som er lokalisert i Trøndelag kan få inntil 200 000 kr i støtte når de samarbeider med et godkjent FoU-miljø. Prosjektperioden er på inntil 12 måneder.

Kommuner i Trøndelag kan søke om å få dekket inntil 50 prosent av utgiftene i forprosjektet. Kommunens egeninnsats kan være timer og/eller kontanter.

Forprosjektmidlene har løpende frister, og behandles fortløpende av sekretariatet i DistriktForsk. Forventet behandlingstid er normalt ca. en uke. Søker må forvente noe lengre behandlingstid om sommeren.

Øvrige krav til søknader om forprosjekter fra kommuner:

 • Prosjektansvarlig (søker) må være en kommunal etat (etat må spesifiseres i søknaden)
 • Søkende etat har liten eller ingen FoU-erfaring og en etat kan bare søke én gang.
 • Søker må samarbeide med godkjent FoU-miljø
 • Det oppfordres til samarbeid mellom flere kommuner i prosjektene
 • Prosjektene bør gjennomføres innenfor en tidsramme på maksimalt 12 måneder
 • Prosjektene kan støttes med inntil kr. 200.000 og maksimal støtteandel er 50%
 • Kommunens egenandel (minimum 50 % av prosjektkostnadene) kan være kontanter, eget arbeid, eller en kombinasjon av disse
 • Kommuner som ikke har mottatt støtte tidligere prioriteres.
 • Det er ikke anledning til å bruke forprosjektet til å skrive en hovedprosjektsøknad.

Hvordan søke forprosjekt

 1. Kontakt en kompetansemegler (se oversikten over kompetansemeglere over) for å få hjelp til ide- og prosjektutvikling. Fyll ut prosjektbeskrivelse i samråd med forsker. Last ned prosjektbeskrivelsen her.
 2. Send prosjektbeskrivelsen til prosjektleder i DistriktForsk, Frank Sandnes: frasa@trondelagfylke.no
 3. Søknaden blir behandlet i sekretariatet og dere vil få tilbakemelding om videre søknadsprosess innen kort tid. Vi har som mål å gi tilbakemelding innen en uke.

Kontaktinformasjon sekretariatet i DistriktForsk

Frank Sandnes, prosjektleder og spesialrådgiver FoU

976 48 796

 

Linda Bye, seniorrådgiver

908 42 954

 

Mari Grut, seniorrådgiver

482 55 336

 

Arild Egge, spesialrådgiver

997 36 157

Studenter ved NTNU, Handelshøyskolen BI, Nord Universitet og Dronning Mauds Minne kan søke om oppgavestøtte på inntil 6 000 kr per prosjekt når de har samarbeid med bedrifter eller kommuner i Trøndelag. Ordningen gjelder for master- og bachelorstudenter som samarbeider med bedrifter utenfor Trondheimsregionen.

Studenter fra andre utdanningsinstitusjoner kan søke om oppgavestøtte dersom de har tett samarbeid med bedrifter og kommuner i Trøndelag. Studentene må ha kompetanse som ikke tilbys ved utdanningsinstitusjoner i Trøndelag.

For studenter som har samarbeid med bedrifter i Trondheimsregionen (det vil si Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Skaun, Rissa, Stjørdal og Leksvik) finnes en annen støtteordning. For mer informasjon kontakt NTNU Bridge.

Hvordan søke oppgavestøtte

Hvis du har samarbeid med en eller flere bedrifter eller kommuner utenfor Trondheimsregionen kan du få dekket relevante utgifter som reiseutgifter, lab-utgifter eller lignende.

Det er innovasjonsselskapene i Trøndelag som innvilger og utbetaler støtte. Fyll ut søknadsskjemaet og send all nødvendig dokumentasjon til det innovasjonsmiljøet som ligger i bedriften eller kommunens geografiske nedslagsfelt.

Last ned søknadsskjema (pdf).

Utbetaling er basert på faktiske utgifter og søkes etterskuddsvis. Når feltarbeidet/datainnsamlingen er avsluttet sender studenten(e) en utbetalingsanmodning til det miljøet som innvilget søknaden. Det skal framlegges dokumentasjon/kvitteringer for alle utgifter som regnskapsføres.

Last ned utbetalingsanmodning (pdf).

Det kan søkes om inntil 6 000 kroner i støtte per prosjekt. For ytterligere informasjon se søknadskjemaet.

Kontakt de ulike innovasjonsselskapene

 

Kontaktinformasjon

Frank Sandnes, prosjektleder og spesialrådgiver FoU

976 48 796

 

Linda Bye, seniorrådgiver

908 42 954

 

Mari Grut, delprosjekt studentmobilisering

482 55 336

 

Arild Egge, spesialrådgiver FoU

997 36 157

 

Oversikt over tildeling av forprosjekter Oppdatert 1. desember 2020.

 

I Trøndelag er det 40 000 studenter - og mange ønsker å samarbeide med næringslivet.

Les mer om hvordan DistriktForsk bidrar til å knytte bedrift og student sammen

Sist oppdatert 12.01.2021