DistriktForsk

NB! Denne siden er i ferd med avsluttes til fordel for ny nettside på RFF Trøndelag (https://www.regionaleforskningsfond.no/trondelag/). DistriktForsk har løpende søknadsfrister. Les mer om hvordan du går frem for å søke i fanene under.

DistriktForsk har som mål å mobilisere flere distriktsbedrifter og distriktskommuner til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, øke kvaliteten på forskningsprosjektene og til å utnytte kompetansen som finnes ved våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Målgruppen er distriktsbedrifter og distriktskommuner med liten eller ingen FoU-erfaring. Studenter som samarbeider med bedrifter eller kommuner i Trøndelag kan også søke om oppgavestøtte.

Hva tilbyr vi? Under kan du velge målgruppe: bedrifter, kommuner eller studenter.

DistriktForsk er forankret i programmet FORREGION. Prosjektet har som mål å mobilisere flere distriktsbedrifter til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid, øke kvaliteten på forskningsprosjektene og til å utnytte kompetansen som finnes ved våre forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Målgruppen er distriktsbedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring.

Innovasjonsselskapene (se under) kan hjelpe deg med å finne rett forskningskompetanse i et av Trøndelags mange FoU-miljøer eller andre steder i Norge og i utlandet. Slik hjelp gir vi til alle distriktsbedrifter i Trøndelag, og vi kaller det kompetansemegling.

Du kan også få økonomisk støtte til å leie inn en forsker til ditt utviklingsprosjekt, eller du kan få hjelp til å finne en student som kan skrive en studentoppgave på oppdrag fra deg.

Den beste måten å komme i gang på er å ta initiativ til en prat med en av våre kompetansemeglere.

Kompetansemegling

Kompetansemegling vil i praksis si å koble bedrifter og forskere. Kompetansemegling tilbys av flere innovasjonsmiljøer i Trøndelag:

Du kan søke hjelp fra kompetansemeglere som jobber i ditt geografiske nedslagsfelt eller innenfor din bransje/næring.

Her kan du lese mer om hvordan en kompetansemegler jobber.

Hvis du er usikker på hvem du bør ta kontakt med, ta gjerne kontakt med sekretariatet i DistriktForsk.

Forprosjekter

Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter for bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Forprosjektet bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som regionalt forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer, SkatteFUNN eller EUs Horisont 2020.

Prosjektperioden for et forprosjekt er normalt på inntil 12 måneder.

Hvem kan søke?

Bedrifter med liten forskningserfaring som jobber med å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester som kan styrkes ved hjelp av forskning kan søke på denne utlysningen.

Medlemsorganisasjoner som f.eks. næringsforeninger, næringsfora og lignende kan ikke motta slike midler.

Bedrifter som er eller har vært prosjektansvarlig i hovedprosjekt finansiert av Forskningsrådet, Regionale forskningsfond eller EUs forskningsprogram, de siste fem år, regnes som erfarne FoU-bedrifter, og kan ikke søke.

En bedrift som allerede har mottatt støtte gjennom DistriktForsk har ikke anledning til å søke igjen.

Forprosjekter kan søkes av alle bransjer/næringer, men maksimalt 20 prosent av den årlige potten til forprosjekter i DistriktForsk kan tildeles bedrifter med registrert forretningsadresse i Trondheim.

Hvem kan delta i prosjektet?

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte organisasjonen overfor Forskningsrådet.

Krav til FoU-partner og FoU-leverandører

Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsorganisasjon og en liste over godkjente forskningsorganisasjoner

Bare FoU-miljø som står på denne listen, kan være FoU partner eller - leverandør. Utenlandske offentlige universiteter og institutter kan også være FoU-leverandør. Det må dokumenteres og beskrives i prosjektsøknaden at utenlandsk FoU-leverandør har faglig kompetanse på området.

Forskningsorganisasjonen skal registreres som FoU leverandør eller FoU-partner, avhengig av hvilken rolle de har i prosjektet. 

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektet skal bestå av aktivitet som faller innenfor kategoriene industriell forskning, eksperimentell utvikling eller forundersøkelser. Nærmere beskrivelse av hva det innebærer finner du i EUs Gruppeunntaksforordning artikkel 25.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Følgende kostnader kan inngå i prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader hos bedriften
 • innkjøp av FoU-tjenester fra godkjente forskningsorganisasjoner eller utenlandske FoU-leverandører
 • andre driftskostnader

Kartlegging av litteratur og forskningsfront kan kun inngå som en mindre aktivitet.

Støtten kan ikke brukes til

 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring
 • å etablere nettverk, klynger eller konsortier

Egenfinansiering

Bedriften må stille med minimum 50 prosent egenfinansiering. Egenfinansiering i prosjektene må være egne timer og/eller andre driftskostnader. 

Personal- og indirekte kostnader (egne timer) dokumenteres med timelister hvor timesats og antall timer spesifiseres. Innkjøp av FoU dokumenteres med kopi av faktura fra FoU-leverandør til støttemottaker. Andre driftskostnader dokumenteres med kopi av faktura fra leverandør til støttemottaker.

Personal- og indirekte kostnader må beregnes på bakgrunn av faktiske kostnader. Veiledning for beregning av personal- og indirekte kostnader for næringsliv, offentlig sektor og andre søkere finner du her.

Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn som egeninnsats. 

Beregning av støtte

Bedriften kan få dekket inntil 200 000 kroner og inntil 50 prosent av budsjetterte prosjektkostnader av DistriktForsk. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner. Minst 50% av budsjetterte prosjektkostnader må brukes til innkjøp av FoU. Hvis prosjektbudsjettet er på 400 000 kroner, innebærer det at 200 000 kroner må benyttes til kjøp av FoU.

Eksempel:

Dersom det totale prosjektbudsjettet er 400 000 kroner (100 prosent), innebærer det at søker kan få inntil 200 000 kroner (inntil 50 prosent) i støtte fra DistriktForsk. Minimum 200 000 kroner (minimum 50 prosent) av totale prosjektkostnader må benyttes til kjøp av FoU fra godkjent FoU-miljø. I dette eksemplet er det krav om minimum 200 000 kroner i egenfinansiering (minimum 50 prosent).

Forutsetning for støtte

Støtten tildeles etter Gruppeunntaksforordning artikkel 25, støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter. Prosjektets aktiviteter må falle innenfor følgende kategorier: Forundersøkelse, industriell forskning eller eksperimentell utvikling.Dersom det er avvik mellom statsstøtteregelverket og retningslinjene i utlysningen så gjelder sistnevnte.

Hvordan søke forprosjekt
 1. Kontakt en kompetansemegler (se oversikten over kompetansemeglere over) for å få hjelp til ide- og prosjektutvikling. Fyll ut prosjektbeskrivelse i samråd med kompetansemegler og forsker. Du kan også ta direkte kontakt med prosjektleder i DistriktForsk, Frank Sandnes.
 2. Send prosjektbeskrivelsen til prosjektleder i DistriktForsk, Frank Sandnes: frasa@trondelagfylke.no
 3. Søknaden blir behandlet i sekretariatet og dere vil få tilbakemelding om videre søknadsprosesses innen kort tid. Vi har som mål å gi tilbakemelding innen en uke. 

Kontaktinformasjon sekretariatet i DistriktForsk

 

Frank Sandnes (prosjektleder DistriktForsk)

 976 48 796

Linda Bye (sekretariatsleder Regionalt forskningsfond Trøndelag)

 908 42 954

Mari Grut (FoU og innovasjon i offentlig sektor)

 482 55 336

Øyvind Ustad (FoU og innovasjon i offentlig sektor)

 917 29 251

Stein Ivar Mona (internasjonal FoU)

 922 40 476

 

DistriktForsk kommune er et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune, KS Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere Fylkesmannen i Trøndelag). Prosjektet har som mål å mobilisere flere kommuner til å ta forskning i bruk i sitt innovasjonsarbeid.

Målgruppen er kommuner i Trøndelag med liten eller ingen FoU-erfaring. Forprosjekter kan søkes innenfor alle kommunens virksomhetsområder. Trondheim kommune er ikke målgruppe for ordningen fordi de allerede har stor FoU-aktivitet innenfor de fleste sektorene.

Innovasjonsselskapene (se under) kan hjelpe deg med å finne den rette forskningskompetansen i et av de godkjente FoU-miljøene, enten i Trøndelag eller andre steder i Norge og i utlandet. Slik hjelp gir vi til alle distriktskommuner i Trøndelag, og vi kaller det kompetansemegling.

Du kan også få økonomisk støtte til å gjennomføre et forprosjekt, eller du kan få hjelp til å finne en student som kan skrive en studentoppgave på oppdrag fra deg.

Den beste måten å komme i gang på er å ta en prat med en av våre kompetansemeglere.

Kompetansemegling

Kompetansemegling vil i praksis si å koble kommuner og forskere. Kompetansemegling tilbys av flere innovasjonsmiljøer i Trøndelag:

Du kan søke hjelp fra kompetansemeglere som jobber i ditt geografiske nedslagsfelt.

Hvis du er usikker på hvem du bør ta kontakt med, ta gjerne kontakt med sekretariatet i DistriktForsk.

Forprosjekter

Forprosjektmidlene gir kommuner mulighet til å benytte ekstern forsknings- og utviklingskompetanse i sitt innovasjonsarbeid. Midlene kan benyttes av enkeltkommuner eller kommuner som samarbeider om å gjennomføre prosjekter som forberedelser til mer omfattende FoU-arbeid. Midlene kan bare benyttes av kommunale aktører.

Forprosjektmidlene har løpende frister, og behandles fortløpende av sekretariatet i DistriktForsk. Forventet behandlingstid er normalt ca. en uke. Søker må forvente noe lengre behandlingstid om sommeren.

Krav til søknader om forprosjekter fra kommuner:

 • Prosjektansvarlig (søker) må være en kommunal etat (etat må spesifiseres i søknaden)
 • Søkende etat har liten eller ingen FoU-erfaring og en etat kan bare søke én gang.
 • Søker må samarbeide med godkjent FoU-miljø
 • Kommunen kan få dekket inntil 200 000 kroner (inntil 50 prosent) av budsjetterte prosjektkostnader av DistriktForsk. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner.
 • Minst 70 prosent av støtten fra DistriktForsk må brukes til kjøp av FoU .
 • Kommunens egenandel (minimum 50 prosent av det totale prosjektbudsjettet) kan være kontanter, eget arbeid, eller en kombinasjon av disse
 • Det oppfordres til samarbeid mellom flere kommuner i prosjektene
 • Prosjektperioden for et forprosjekt er normalt på inntil 12 måneder.
 • Kommuner som ikke har mottatt støtte tidligere prioriteres.
 • Det er ikke anledning til å bruke forprosjektet til å skrive en hovedprosjektsøknad.

Eksempel:

Dersom det totale prosjektbudsjettet er 400 000 kroner (100 prosent), innebærer det at søker kan få inntil 200 000 kroner (inntil 50 prosent) i støtte fra DistriktForsk. Minimum 200 000 kroner (minimum 50 prosent) av totale prosjektkostnader må benyttes til kjøp av FoU fra godkjent FoU-miljø. I dette eksemplet er det krav om minimum 200 000 kroner i egeninnsats (minimum 50 prosent).

Hvordan søke forprosjekt

 1. Kontakt en kompetansemegler (se oversikten over kompetansemeglere over) for å få hjelp til ide- og prosjektutvikling. Fyll ut prosjektbeskrivelse i samråd med forsker. 
 2. Send prosjektbeskrivelsen til prosjektleder i DistriktForsk, Frank Sandnes: frasa@trondelagfylke.no
 3. Søknaden blir behandlet i sekretariatet og dere vil få tilbakemelding om videre søknadsprosess innen kort tid. Vi har som mål å gi tilbakemelding innen en uke.

Kontaktinformasjon sekretariatet i DistriktForsk

 

Frank Sandnes (prosjektleder DistriktForsk)

 976 48 796

Linda Bye (sekretariatsleder Regionalt forskningsfond Trøndelag)

 908 42 954

Mari Grut (FoU og innovasjon i offentlig sektor)

 482 55 336

Øyvind Ustad (FoU og innovasjon i offentlig sektor)

 917 29 251

Stein Ivar Mona (internasjonal FoU)

 922 40 476

Studenter ved NTNU, Handelshøyskolen BI, Nord Universitet og Dronning Mauds Minne kan søke om oppgavestøtte på inntil 6 000 kr per prosjekt når de har samarbeid med bedrifter eller kommuner i Trøndelag. Ordningen gjelder for master- og bachelorstudenter som samarbeider med bedrifter utenfor Trondheimsregionen.

Studenter fra andre utdanningsinstitusjoner kan søke om oppgavestøtte dersom de har tett samarbeid med bedrifter og kommuner i Trøndelag. Studentene må ha kompetanse som ikke tilbys ved utdanningsinstitusjoner i Trøndelag.

Hvordan søke oppgavestøtte

Hvis du har samarbeid med en eller flere bedrifter eller kommuner utenfor Trondheimsregionen kan du få dekket relevante utgifter som reiseutgifter, lab-utgifter eller lignende.

Det er innovasjonsselskapene i Trøndelag som innvilger og utbetaler støtte. Fyll ut søknadsskjemaet og send all nødvendig dokumentasjon til det innovasjonsmiljøet som ligger i bedriften eller kommunens geografiske nedslagsfelt.

Last ned søknadsskjema (pdf).

Last ned søknadsskjema (Word-dokument).

Utbetaling er basert på faktiske utgifter og søkes etterskuddsvis. Når feltarbeidet/datainnsamlingen er avsluttet sender studenten(e) en utbetalingsanmodning til det miljøet som innvilget søknaden. Det skal framlegges dokumentasjon/kvitteringer for alle utgifter som regnskapsføres.

Last ned utbetalingsanmodning (pdf).

Det kan søkes om inntil 6 000 kroner i støtte per prosjekt. For ytterligere informasjon se søknadskjemaet.

Kontakt de ulike innovasjonsselskapene

 

Kontaktinformasjon

Frank Sandnes (prosjektleder DistriktForsk)

 976 48 796

Linda Bye (sekretariatsleder Regionalt forskningsfond Trøndelag)

 908 42 954

Mari Grut (FoU og innovasjon i offentlig sektor), delprosjekt studentmobilisering

 482 55 336

Øyvind Ustad (FoU og innovasjon i offentlig sektor)

 917 29 251

Stein Ivar Mona (internasjonal FoU)

 922 40 476

Oversikt over tildeling av forprosjekter (bedrifter og kommuner). Oppdatert 12. august 2021.

 

I Trøndelag er det 40 000 studenter - og mange ønsker å samarbeide med næringslivet.

Les mer om hvordan DistriktForsk bidrar til å knytte bedrift og student sammen

Sist oppdatert 18.03.2022