Skogbruk

Skognæringa er en stor verdiskaper og Trøndelag er i en særstilling da vi fortsatt har komplette verdikjeder innen skognæringen.

 Produksjonsverdien fra skognæringa i Trøndelag er beregnet til 7,5 mrd. Skognæringa sysselsetter nærmere 4 000 i Trøndelag. Av disse er vel 600 ansatte i primærleddet, 1550 i skogsindustrien og de resterende i relatert virksomhet.

Kystskogbruket er et næringspolitisk samarbeid mellom fylkeskommuner, næring og forvaltning i de ni fylkene vest- og nordafjells. Trøndelag er motor i dette samarbeidet.

For å møte internasjonal konkurranse er industrien avhengig av å rasjonalisere driften maksimalt. Norsk skognæring har konkurranseulemper, slik som vanskeligere logistikk og dyrere transport. I denne forbindelse er tilstrekkelig tilgang på lokalt virke en sentral faktor.

Trøndelag fylkeskommune samarbeider godt med Skognæringa i Trøndelag (SiT). Skognæringsklyngen ble i 2016 tatt opp i det nasjonale klyngeutviklingsprogrammet Norwegian Innovation Clusters, og fikk Arena- status. Bedriftene i Arena SKOG har en ambisiøs målsetting om å ta en ledende rolle innenfor utvikling av bioøkonomien. I Trøndelags verdiskapingsstrategi «Et verdiskapende Trøndelag» er bioøklonomi og sirkulærøkonomi definert som to av i alt fem satsingsområder. ARENA SKOG er således en sentral aktør i arbeidet med oppfølging av verdiskapingsstrategien.

Sist oppdatert 16.08.2022