Jordbruk

Trøndelag står for 23 % av nasjonal jordbruksproduksjon, og eksporterer betydelige mengder matvarer til andre deler av landet. I 2015 var det 6 092 jordbrukseiendommer i drift i Trøndelag. Dette utgjorde 14,5 % av antall jordbruksforetak i landet. Den totale arealressursen er på 1,6 millioner dekar hvorav 1,1 millioner dekar er grasmark og 470 000 er kornarealer. Ivaretagelse av dyrka og dyrkbar mark er avgjørende for å opprettholde fylkets produksjonspotensial. Husdyrholdet er i hovedsak basert på lokale arealressurser, noe som sikrer at det meste av arealene er i drift. Melk- og storfekjøtt er den bærende produksjonen målt i sysselsetting og verdiskaping. Jordbruket i Trøndelag ga i 2015 grunnlag for 14 700 sysselsatte. Dette utgjør 6,6 % av samlet sysselsetting i fylket. Primærjordbruket i Trøndelag hadde samme år en samlet omsetning på 7,7 milliarder kroner. Trøndelag har en betydelig leverandørvirksomhet og foredlingsindustri. Produksjonen i primærleddet legger således grunnlaget for en stor verdiskaping videre i verdikjeden.

Kunnskapsgrunnlag for trøndersk landbruk

Sist oppdatert 19.07.2023