Landbruk

Landbruket (jord- og skogbruk) har stor betydning for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Trøndelag. Landbruket representerer komplette verdikjeder, og gir derfor store ringvirkninger. Av jordbruksproduksjonene står melkeproduksjonen i en særstilling. I tillegg til mat produserer jordbruket fellesgoder for samfunnet som kulturlandskapsverdier og spredt bosetting.

Jordbruk

Matregionen Trøndelag, med over en femdel av norsk jordbruksproduksjon.

Skogbruk

Trøndelag er i en særstilling da vi har komplette verdikjeder som gir stor verdiskaping.

Handlingsplan landbruk

Mål og prioriteringer av innsats og virkemidler i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag 2022-2025.

Reindrift

Det er reindrift i 30 av fylkets kommuner, organisert i to reinbeiteområder.

Tilskuddsmidler RK og RT

Regionale midler til rekruttering og kompetanse (RK) og Regionale tilretteleggingsmidler (RT).