Landbruk

Landbruket (jord- og skogbruk) har stor betydning for verdiskaping, sysselsetting og bosetting i Trøndelag. Landbruket representerer komplette verdikjeder, og gir derfor store ringvirkninger. Av jordbruksproduksjonene står melkeproduksjonen i en særstilling. I tillegg til mat produserer jordbruket fellesgoder for samfunnet som kulturlandskapsverdier og spredt bosetting.

Jordbruk

Her finner du mer informasjon om jordbruk i Trøndelag.

Skogbruk

Skognæringa er en stor verdiskaper og Trøndelag er i en særstilling da vi fortsatt har komplette verdikjeder innen skognæringen.

Regionalt næringsprogram

Som en del av regionreformen har Trøndelag fylkeskommune fått i oppdrag å gjennomføre et toårig forsøk med Regionalt næringsprogram i landbruket.

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Tilskudd til tiltak som øker rekrutteringen eller hever kompetansen i landbruket. Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Reindrift

Her finner du informasjon om reindrift i Trøndelag.

Regionale tilretteleggingsmidler (RT)

Midlene skal legge til rette for næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket i Trøndelag.