Reindrift

Det er reindrift i 30 av 38 kommuner i Trøndelag. Reindriften i Trøndelag er fortsatt organisert i to reinbeiteområder; Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde.   

Det er 39 sijteandeler fordelt på 6 reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag reinbeiteområde og med ca 190 reineiere. Antall rein i vårflokk pr 2020er 13864. Slakteuttak siste driftsår (2019/20) er på 97 tonn. I tillegg har to Nordlandsdistrikt reinbeitearealer i Trøndelag. Dette gjelder Voengelh-njaarke reinbeitedistrikt (Nærøysund, Høylandet og Leka kommuner) og Byrkije reinbeitedistrikt (Røyrvik kommune).

I Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde er det 30 sijteandeler, fordelt på 4 reinbeitedistrikter (i tillegg et felles vinterbeitedistrikt for to av disse distriktene). Ett av distriktene ligger i sin helhet i Hedmark fylke, men forvaltes av Statsforvalteren i Trøndelag. I ST/H reinbeiteområde er det ca 160 reineiere. Antall rein i vårflokk pr 31.03.2020 er 13757. Slakteuttak siste driftsår er på 157tonn (Alle tall er inkludert Svahken sijte i Hedmark).

Landbruksdirektoratet gir hvert år ut en oversikt over tall fra reinbeitedistriktene i Ressursregnskap for reindriftsnæringen.

Totalregnskapet - Landbruksdirektoratet

Digital inngrepsoversikt for reinbeiteområdene i Trøndelag

 

Sist oppdatert 10.03.2023