User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Reindrift

Det er reindrift i 34 av 47 kommuner i Trøndelag. Reindriften i Trøndelag er fortsatt organisert i to reinbeiteområder; Nord-Trøndelag reinbeiteområde og Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde.   

Det er 39 siidaandeler fordelt på 6 reinbeitedistrikt i Nord-Trøndelag reinbeiteområde og med ca 190 reineiere. Antall rein i vårflokk pr 31.03.2018 er 14038. Slakteuttak siste driftsår (2017/18) er på 134 tonn.I tillegg har ett Nordlandsdistrikt reinbeitearealer i Trøndelag (i Nærøy).

I Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde er det 30 siidaandeler, fordelt på 4 reinbeitedistrikter (i tillegg et felles vinterbeitedistrikt for to av disse distriktene). Ett av distriktene ligger i sin helhet i Hedmark fylke, men forvaltes av fylkesmannen i Trøndelag. I ST/H reinbeiteområde er det ca 160 reineiere. Antall rein i vårflokk pr 31.03.2018 er 13965. Slakteuttak siste driftsår er på 180 tonn (Alle tall er inkludert Saanti sijte i Hedmark).

Landbruksdirektoratet gir hvert år ut en oversikt over tall fra reinbeitedistriktene i Ressursregnskap for reindriftsnæringen.

Tall fra reinbeitedistriktene 2016/2017. 

Sist oppdatert 15.02.2019