Kulturminner i kommunen (KIK)

Landskapsbilde med jordbruksområde på Småland, Frosta.

I alle kommuner og lokalsamfunn finner vi objekt, landskap og fortellinger som gjør stedene særegne og gjenkjennelige. Hvilke historier definerer stedet du bor på? Dette er spørsmål kommunen stiller når de lager en kulturminneplan.

Kulturminner og -miljø finner vi overalt, og de gir grunnlag for opplevelser, kunnskap og verdiskaping. Noen er viktige for en person eller en families historie. Andre er viktige nasjonalt eller internasjonalt.  

Kommunen er den viktigste kulturminneforvalteren, og ivaretar kulturminner og kulturmiljø i bygge- og plansakbehandling. I prosjektet «kulturminner i kommunen» er målsettingen blant annet at kommunen får et verktøy for å ta vare på sine kulturminner og kulturmiljø.

Gjennom samarbeid med lokalbefolkningen, historielag, sametinget og fylkeskommunen skal prosjektet resultere i kommunale kulturminneplaner. Disse planene gir grunnlag for prioritering og utvikling av utvalgte historier, steder, miljø, objekt og lignende og gir føringer for framtidige plan- og byggesaker.

Tilskudd til arbeidet
Riksantikvaren gir 100.000 kroner i tilskudd til kommuner som vedtar kulturminneplaner. Hvilke tema eller perioder planen skal omhandle er opp til kommunene selv. Fylkeskommunen vil være en naturlig høringspart, men bidrar også med faglig hjelp og veiledning underveis i arbeidet.

Mer informasjon og eksempel fra Trøndelag
For mer informasjon om prosjektet, eksempel på kulturminneplaner og status for arbeidet nasjonalt, kan du besøke Riksantikvarens nettside for KIK ved å trykke her.
Mange kommuner er i gang med arbeidet. Her er eksempel på ferdig vedtatte planer: 


Her kan du se status for Trøndelag pr. oktober 2018: 
Sist oppdatert 07.05.2021