User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Gravfeltet på Vang

Gravfeltet på Vang i sentrum av Oppdal er magisk og unikt. Det er Norges og ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen med rundt 900 gravhauger samlet i et vakkert kulturlandskap.

Gravfeltet på Vang er ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen med rundt 900 gravhauger samlet i et vakkert kulturlandskap.

Gravfeltet på Vang ble brukt til begravelser i mange hundre år. Spesielt mange graver er fra vikingtida (750-1000 e.Kr).

Verdifulle gjenstander fant veien til fjellbygda Oppdal og ble lagt ned i gravene på Vangfeltet, til bruk i livet etter døden. De er av høy kvalitet og reflekterer velstand og makt. Flotte praktgjenstander og prydsaker forteller om nær kontakt med land i Norden. Sverdene og keltiske smykker og beslag viser kontakt med England, Irland og land sørover i Europa. Sverdklingene er av de aller beste som var å oppdrive i samtiden. Hvilke handelsvarer hadde folk i bygda til gjengjeld?

Rundt Vangfeltet ligger mil på mil med fjell og vidder. Buestillinger og store fangstanlegg, bortskutte piler i snøfonner i snaufjellet og pilspisser i gravene på Vangfeltet, viser at jakt og fangst var viktigste næring for folk i bygda. Villrein og elg gav produkter som var nyttig for eget bruk og som byttemiddel og handelsvare. Fangstanleggene og de mange funnene tyder på overskudd og utførsel av fangstprodukter som skinn- og pelsverk, horn og hår. Fjellet var grunnlaget for overskudd og rikdom. Velstanden skinner gjennom i gravfunnene.

Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune samarbeider for en standardheving av Vangfeltet gjennom skjøtsel, tilrettelegging og formidling. Vangfeltet løftes fram som et kulturminnemiljø av nasjonal verdi og interesse. Gravfeltet skal utvikles til en bærekraftig attraksjon og opplevelse for lokalbefolkning og tilreisende og danne utgangspunkt for ny næringsvirksomhet, bolyst, folkehelse, reiseliv og friluftsliv. Gravfeltet skal bygges opp i folks bevissthet og bidra til eierskap, stolthet, tilhørighet og identitet.

Tiltakene inngår i en helhet med bygging av nytt inviterende inngangsparti med servicebygg, temautstillinger, plattform for rullestolbrukere og opparbeidelse av en kulturminnesti med skilting og digital formidling (Kulmin) på utvalgte steder langs stien.

Utvalgte og spennende historier om Vangfeltet finner du på www.kulmin.no

Sist oppdatert 01.12.2017