Gravfeltet på Vang

Gravfeltet på Vang i sentrum av Oppdal er magisk og unikt. Det er Norges og ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen med rundt 900 gravhauger samlet i et vakkert kulturlandskap.

Gravfeltet på Vang er ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen med rundt 900 gravhauger samlet i et vakkert kulturlandskap.

Gravfeltet på Vang ble brukt til begravelser i mange hundre år. Spesielt mange graver er fra vikingtida (750-1000 e.Kr).

Verdifulle gjenstander fant veien til fjellbygda Oppdal og ble lagt ned i gravene på Vangfeltet, til bruk i livet etter døden. De er av høy kvalitet og reflekterer velstand og makt. Flotte praktgjenstander og prydsaker forteller om nær kontakt med land i Norden. Sverdene og keltiske smykker og beslag viser kontakt med England, Irland og land sørover i Europa. Sverdklingene er av de aller beste som var å oppdrive i samtiden. Hvilke handelsvarer hadde folk i bygda til gjengjeld?

Rundt Vangfeltet ligger mil på mil med fjell og vidder. Buestillinger og store fangstanlegg, bortskutte piler i snøfonner i snaufjellet og pilspisser i gravene på Vangfeltet, viser at jakt og fangst var viktigste næring for folk i bygda. Villrein og elg gav produkter som var nyttig for eget bruk og som byttemiddel og handelsvare. Fangstanleggene og de mange funnene tyder på overskudd og utførsel av fangstprodukter som skinn- og pelsverk, horn og hår. Fjellet var grunnlaget for overskudd og rikdom. Velstanden skinner gjennom i gravfunnene.

Oppdal kommune og Trøndelag fylkeskommune samarbeider for en standardheving av Vangfeltet gjennom skjøtsel, tilrettelegging og formidling. Vangfeltet blir løftet fram som et kulturminnemiljø av nasjonal verdi og interesse. Vi utvikler gravfeltet til en bærekraftig attraksjon og opplevelse for lokalbefolkning og tilreisende, som gir utgangspunkt for ny næringsvirksomhet, bolyst, folkehelse, reiseliv og friluftsliv. Gravfeltet skal bygges opp i folks bevissthet og bidra til eierskap, stolthet, tilhørighet og identitet.

Tiltakene inngår i en helhet med bygging av nytt inviterende inngangsparti med servicebygg, temautstillinger, plattform for rullestolbrukere og opparbeidelse av en kulturminnesti med skilting og digital formidling (Kulmin) på utvalgte steder langs stien. 

Guidehefte for gravfeltet

Vi har laget et guidehefte for Vangfeltet med informasjon om gravfeltet satt inn i sin samtid (jernalder og vikingtid) til bruk for oss i nåtid. Guiden er skrevet for et bredt publikum, både besøkende og turister, samt næringsliv og reiseliv. Heftet samler kunnskapen og historiene om Vang, og forteller om grav og gravskikk, handel, kultur, jakt og fangst, og setter Vangfeltet inn i en større sammenheng basert på arkeologi og kulturhistorisk forskning. 

Last ned guideheftet for Vang

Gjennom guiden for Vang får du et lite blikk inn i fortiden, et kikkhull mot det som en gang kan ha vært, en kilde til undring og nysgjerrighet. I kapittelet "Litteraturtips" helt til slutt, finner du forslag til interessant litteratur dersom du ønsker å fordype deg mer. 

Guideheftet er et ledd i standardhevingen av Vangfeltet ved målrettet skjøtsel, tilrettelegging, god informasjon og kunnskapsformidling. 

Mer informasjon om Vangfeltet

Utvalgte og spennende historier om Vangfeltet finner du på www.kulmin.no.

Følg oss også på Facebooksiden Gravfeltet Vang.

Sist oppdatert 14.09.2021