Sunt klimavett for kommuner

en mann på et kontor står og holder en kaffekopp. Foto: Berre

Hvordan tilpasse seg et endret klima

Klimaomstilling innebærer både hvordan kommunene kan tilpasse seg til et endret klima og hvordan de kan bidra til å redusere klimagassutslipp i samfunnet. Det er i kommunene folk bor, handler, reiser, spiser og møtes. En kommune er en sentral omstillingsaktør til et samfunn med mindre klimagassutslipp fordi den innehar mange roller. Først og fremst er den en samfunnsutvikler og tilbyr viktige møteplasser i barnehager, skoler, på helse og omsorgshjem og ved bibliotek og samfunnshus. Kommunen har myndighet til å planlegge gang og sykkelveier. En kommune styres av lokalt valgte representanter med god kjennskap til lokalt samfunns og næringsliv. Tilpasning til et endret klima er også viktig for å redusere sårbarhet og risiko i et framtidig trygt samfunn.

Viktig med god kompetanse i kommunene

Sunt klimavett er å bruke det vi kan til å lære noe nytt. Kommunene heve kompetanse gjennom kurs, samlinger, fagseminar og arenaer for erfaringsdeling, samarbeid og prosjektverksteder. Kommunal sektor kan ta viktige grep for å dra med seg små og mellomstore bedrifter inn i det grønne skiftet. Når det skal kjøpes inn møbler, bygges nye bygg, eller kjøpes inn mat og utstyr til skole, barnehage kan vi ta grep som kutter utslipp og skaper lokal næring. Kommunene går foran i å legge til rette for deling og gjenbruk; av bøker, sportsutstyr og verktøy. Slik at livet i lavutslippssamfunnet blir mangfoldig og har høy livskvalitet.

Hvordan tilpasse samfunnet til et endret klima:

Nettverk klimatilpasning Trøndelag (SF)
NORADAPT
Hvordan vurdere kommunens klimarisiko:
Kommunalbanken

Hvordan kan kommunen bidra til å redusere klimagassutslippene:

Mdir, (støtteordninger)
KS (Klimabudsjett)
Mat: Matvett
Enova: energieffektive løsninger og støtte
Ducky: Engasjement og involvering
Sintef, Riksantikvaren, bygg og bevar: om å ta vare på bygg
Kunnskap og kompetanse:
CICERO
Vestlandsforskning
Energi21
Klimavakten
Miljøstatus
Norsk klimastiftelse
SSB
Kortreist kvalitet
Næringsliv: Klimapartnere
Transport: Enova, sykkelbynettverket

Sist oppdatert 09.01.2022