Offentlig ettersyn – reguleringsplan fv. 770 Sjøhaugen-Marøya ny gang- og sykkelveg, plan ID 2017006 - Nærøysund kommune

Kartet viser området som skal reguleres. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Kartet viser området som skal reguleres. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkeskommune legger detaljregulering for fv. 770 Sjøhaugen-Marøya ny gang- og sykkelveg i Nærøysund kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et viktig infrastruktur- og trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende i form av et sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud langs fylkesveg 770, fra avkjørsel til Langneset i tidligere Nærøy kommune vestover til Sørvegen i tidligere Vikna kommune.

Trøndelag fylkeskommune legger saken til høring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Merknader sendes skriftlig til: 

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560
7735 Steinkjer  

eller til postmottak@trondelagfylke.no  

Frist for å komme med merknader er 10.07.2020.  Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved Jorunn By, tlf. 948 39 918 eller joruby@trondelagfylke.no.