Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan fv. 6448 Knarrlagsundbrua i Hitra kommune

Ny bru over Knarrlagsundet. Illustrasjon
Ny bru: Slik er den nye brua over Knarrlagsundet tenkt (Illustrasjon: Aas-Jakobsen).

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 6448 Knarrlagsundbrua i Hitra kommune.

Etter avtale med kommunen, og i henhold til plan- og bygningsloven §§3-7 og 12-10, legges detaljreguleringsplanen nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny bru over Knarrlagsundet med tilhørende vegsystemer og fortau. 

Reguleringsplanen ble første gang sendt ut på høring og offentlig ettersyn 24.08.2020. Innkomne merknader ble vurdert og de fleste er innarbeidet i planforslaget som nå legges fram. 

Det foreslås nå to kjørefelt på brua og en endret brutype med fire spenn. Utover dette er det små endringer sammenlignet med planforslaget i 2020. Det er også lagt inn en forutsetning om at fortau fra brua til oppvekstsenteret skal bygges samtidig med ny bru.

Knarrlagsundet. Kart.
Kart over Knarrlagsundet.

Ny bru er planlagt like øst for dagens bru og brua får en seilingshøyde på 18 m, som er én meter høyere enn dagens bru. Når ny bru er ferdig, vil dagens bru bli revet. 

Planforslaget består av følgende deler:

Planbeskrivelse med ROS-analyse
Reguleringsbestemmelser
Plankart

I tillegg er følgende dokumenter grunnlag for planforslaget:
Tegningshefte
Skisseprosjekt bru
Fagrapport naturmangfold
Geoteknisk rapport
Støyfaglig rapport
Rapport fra arkeologisk registrering
Rapport marinarkeologisk undersøkelse
Notat – analyse av skipstrafikk

Alle dokumenter er tilgjengelige på Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider 

Planforslaget finnes også på servicetorget på Hitra rådhus i perioden 01.11.22 – 16.12.22.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:
Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560, 7735 Steinkjer,  
eller til:
postmottak@trondelagfylke.no  

Frist for å komme med merknader er 16. desember 2022.

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader og sender planforslaget med merknader til kommunen for politisk behandling.

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved: