Offentlig ettersyn- detaljreguleringsplan fv. 714 Røssvika - Slåttavika

Trøndelag fylkeskommune legger detaljreguleringsplan for utbedring av fv. 714 mellom Røssvika og Slåttavika ut til høring og offentlig ettersyn.

Fylkeskommunen skal utbedre en strekning av fylkesveg 714 mellom Røssvika og Slåttavika i Hitra kommune.  Like nord for campingplassen i Røssvika skal den skarpe svingen utbedres og vegen flyttes lenger inn i terrenget og bort fra dagens veglinje. Ny veg blir lagt gjennom fjellnabben i en tosidig skjæring. Den uheldige dumpa der Aunelva/Trolldalsbekken krysser gjennom fylkesvegen skal heves, slik at sikten bortover langstrekka blir bedre. Det er avhengig av økonomien i prosjektet om resten av strekningen blir masse-utskiftet.

Høring og offentlig ettersyn

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 13. april til 25. mai 2021.

Merknader sendes skriftlig til:

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, postboks 2650, 7735 Steinkjer

eller epost til: postmottak@trondelagfylke.no

Kontakt:

Kontaktpersoner for planarbeidet er:

Tone Hammer, tlf. 74 17 69 43/941 44 683, epost: tonham@trondelagfylke.no

Anleggsgjennomføring etc.:

Edmund Broholm, tlf. 41632407, epost: edmbr@trondelagfylke.no

Frist for å komme med merknader er 25. mai 2021