User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Hvordan ta kontakt med PPT?

Skolen og PPT vgo har flere fast samarbeidsarenaer. Behov for bistand fra PPT vgo kan blant annet drøftes på disse. Skolen kan også ta kontakt direkte. Ved behov for individrettet bistand fra PPT vgo skal eleven alltid signere på henvising.

Elever og foreldre kan ta kontakt med skolen (f.eks. gjennom kontaktlærer) som igjen kan ta kontakt med PPT gjennom en skriftlig henvisning. Det skal brukes et henvisningsskjema. Henvisningsskjema finner du i under.

Elever og foreldre kan også ta direkte kontakt med PPT. Hvis man er over 15 år kan man ta direkte kontakt med PPT uten samtykke/tillatelse fra foresatte. PPT har kontaktpersoner og faste kontordager ved alle de videregående skolene i Trøndelag. Henvisingsskjema finner du i under.

Henvisningsskjema individsak
Henvisningsskjema systemsak

Pedagogisk rapport skoleåret

Samtykkeerklæring

Sist oppdatert 12.06.2018