Hva gjør vi og hva kan vi tilby

PPT i Trøndelag fylkeskommune skal støtte og hjelpe alle videregående skoler og elever i fylket. I tillegg har tjenesten ansvar for å bistå grunnskoleelever som er bosatt i institusjoner.

Hva gjør vi

Mandatet til PPT er nedfelt i Opplæringsloven, § 11-13 (fra 01.08.24).

PPT skal samarbeide med, og støtte skolene i det forebyggende arbeidet for å gi et inkluderende opplæringstilbud til elever som kan ha behov for tilrettelegging av opplæringen. Det innebærer å støtte og veilede skolene i arbeidet med tilrettelegging av opplæringen og sette inn tiltak så tidlig som mulig. PPT skal også hjelpe skolene med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling slik at opplæringstilbudet blir så inkluderende og tilrettelagt som mulig. 

PPT utarbeider sakkyndig vurdering der lov eller forskrift krever det. 

PPT har kompetanse på mange områder som berører elevenes utbytte av opplæringen. Mandatet til tjenesten legger føringer for at denne kompetansen skal omsettes i nært samarbeid med skolene. Det gjøres blant annet gjennom dialog og felles refleksjon mellom PPT og skole. For å treffe behovet til den enkelte eleven, klassen og skolen, kan PPT også skreddersy utviklingsarbeid som kan øke skolens forutsetninger for å sikre inkludering for sine elever. 

Elevens stemme står sentralt i PPT sitt arbeid både i utredning og kartlegging, og i samarbeidet med skolene. Elevsamtaler er derfor noe PPT gjennomfører for å sikre at opplæringen er tilpasset elevens forutsetninger og behov. 

Skolen tar kontakt med sin kontaktperson i PPT dersom de ønsker samarbeid om utvikling av opplæringstilbudet. Innenfor ulike vanskeområder kan vi tilby: 

- Kompetanseheving om lese- og skrivevansker 
- Veiledning på aktuelle tiltak i skolen 

- Veiledning, kompetanseheving og kurs om matematikkvansker 
- Veiledning i bruk av kartleggingsverktøy, og tolkning av disse 
- Observasjon og veiledning 
- Tilretteleggingstiltak 

- Kompetanseheving om utviklingsmessig språkforstyrrelse 
- Veiledning på aktuelle tiltak i skolen 

- Kompetanseheving om autisme, Tourette syndrom og ADHD 
- Veiledning på aktuelle tiltak i skolen 

- Kompetanseheving om utviklingshemming som vanskeområde 
- Bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i skolen 
- Kartlegging og observasjonsverktøy 

- Kompetanseheving om hørsel og syn 
- Kartleggingsverktøy 
- Tilrettelegging ved nedsatt syn og hørsel i klasserommet 

- Kompetanseheving om elever med norsk som andrespråk 
- Kartleggingskompetanse 
- Veiledning på aktuelle tiltak i skolen 

- Kompetanseheving om bekymringsfullt skolefravær 
- Veiledning på aktuelle tiltak 
- Veileder ved bekymringsfullt skolefravær (publiseres sommer 2024) 

- Kompetanseheving om psykisk helse og læring 
- Veiledning på aktuelle tiltak i skolen 

- Kompetanseheving om læringsmiljø som felles forståelsesgrunnlag 
- Kartleggings- og analyseverktøy 
- Tiltak for å bedre læringsmiljøet 

 

Sist oppdatert 21.02.2024