Hva gjør vi?

PPT i Trøndelag fylkeskommune har ansvar for å yte tjenester til alle fylkets videregående skoler og deres elever. I tillegg har tjenesten ansvar for å betjene grunnskoleelever som er bosatt i institusjoner.

Våre lovpålagte oppgaver tar utgangspunkt i Opplæringsloven. I følge Opplæringsloven skal hver kommune ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste som skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.

Lærlinger og lærekandidater har samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i de videregående skolene.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en rådgivingstjeneste som gir rettledning til hjemmet, eleven, lærlingen, skolen eller opplæringsinstitusjonen når det er bekymringer knyttet til utvikling og opplæring. Henvisning til PP-tjenesten skal alltid skje i samråd med den det gjelder og eventuelt foresatte.

Er du over 15 år, kan du selv oppsøke tjenesten. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

PPT arbeider med:

  • Fag- og lærevansker
  • Psykisk helse
  • Læringsmiljø
  • PPT utreder og foretar sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven bl.a. i forhold til:

- Behov for spesialundervisning
- Rett til inntak til særskilt utdanningsprogram på Vg1
- Rett til utvidet opplæringstid
- Behov for tilrettelegging ved prøver og eksamener

PPT sine arbeidsformer:

Vi tilbyr samtaler, hjelp og veiledning i saker som har betydning for opplæringen. Arbeidsformen er vanligvis rådgivnings- og støttesamtaler. Vi foretar utredninger og er sakkyndige i opplæringsspørsmål. Vi viderehenviser og samarbeider med andre instanser etter behov.

Mer informasjon om PP-tjenesten:

UDIR sin side om PP-tjenesten

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

UDIR sin veileder for spesialundervisning

Sist oppdatert 02.08.2022