Muntlig-praktisk eksamen SF og YF

Retningslinjer for gjennomføring av eksamener i alle fag med eksamensformen MP, med unntak av IDR-fagene og MDD-fagene.

Melding om eksamenstrekk

Offentliggjøring av trekk: Så nær 48 timer før eksamen som mulig

Forberedelse

Forberedelsestid: 24 timer 

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag hvor eleven minst må være til stede fra 09.00 til 11.00. Eleven har rett til et pedagogisk tilbud i skolens lokaler, kan samarbeide med andre og får veiledning fra en faglærer innenfor vanlig skoletid. 

Eleven trekker eller får utdelt et tema / problemstilling 24 timer før eksamen. Tema / problemstilling skal være tilstrekkelig åpent til at eleven kan velge hva de vil si eller vise på eksamensdagen.  

Med utgangspunkt i tema / problemstilling kan eleven velge å forberede en presentasjon eller en annen form for framlegg. Alternativer til presentasjon kan være egenprodusert filmsnutt, faglig refleksjon rundt en eller flere tekster, podkast, monolog, samtale om lyttemateriell eller lignende. Eleven kan også velge å ikke innlede eksamen med en forberedt presentasjon.  

 Vurderingskriterier gjennomgås på forberedelsesdagen.  

 Tillatte hjelpemidler: alle  

Eksamensgjennomføring

Eksamenstid: inntil 45 minutter 

Muntlig-praktisk eksamen gjennomføres som en samtale mellom sensorene og eleven.  Det er faglærer som leder samtalen, sensor 2 kan også stille spørsmål i løpet av eksamenstiden. Eleven velger selv om hen vil starte eksamen med en forberedt presentasjon eller gå rett på samtalen sammen med sensorene. Dersom eleven starter sin eksamen med en forberedt presentasjon skal sensorene bruke dette som et utgangspunkt for den videre samtalen. Dersom eleven velger å gå rett på samtalen med sensorene, skal samtalen starte med tema / problemstilling som eleven fikk utdelt i forberedelsen. Eleven kan bruke inntil 10 minutter på en forberedt presentasjon før den påfølgende samtalen. 

Ved muntlig-praktisk eksamen er det krav til et praktisk innslag. Det praktiske innslaget skal ikke være kjent for eleven i forkant av eksamensgjennomføringen. Faglærer beslutter hvordan den praktiske delen av eksamen skal organiseres. 

Sensorene skal legge til rette for at eleven skal få vist kompetanse i så stor del av faget som mulig ut ifra eksamensform og eksamenstid. Sensorene kan stille spørsmål fra alle kompetansemålene i faget under eksamen. 

Tillatte hjelpemidler: egne notater på ett A4-ark, det kan noteres på begge sider. Arket med egne notater er tillatt under hele eksamen. Eventuelle andre hjelpemidler for framlegg må avklares med faglæreren på forhånd, f.eks. PowerPoint, lydfiler, filmsnutt, bilder, grafer, lovverk, osv. 

Vurdering

Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for faget. Kompetansemålene skal ses i lys av teksten «Om faget» i læreplanen.  

Det er kompetansen som vises på eksamensdagen som skal vurderes, forberedelsesdelen er ikke en del av vurderingsgrunnlaget. Presentasjoner laget under forberedelsesdagen, skal ikke inngå i vurderingen. Noen fag/læreplaner har egne kompetansemål, kjerneelementer eller hovedområder som handler om å kunne presentere/kommunisere faglig innhold, og muntlige ferdigheter vil derfor kunne inngå som en del i vurderingen av elevens kompetanse i faget. 

Eksamenskarakteren skal settes på individuelt grunnlag og være en vurdering av elevens kompetanse vist på eksamensdagen.  

Sensur

Begge sensorene skal vurderelevens kompetanse. Ved uenighet er det ekstern sensor som avgjør karakteren. 

Eleven har krav på en begrunnelse for eksamenskarakterenDet er ekstern sensor som formidler og begrunner karakteren. 

 Eksamenskarakter skal settes og formidles etter hver elev 

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene du finner på denne siden er generelle vurderingskriterier for de ulike fagene. Faglærer kan legge til spesifikke kriterier tilpasset de enkelte eksamensoppgavene som elevene trekker forberedelsesdagen.

Sist oppdatert 09.04.2024