Bredbånd

 

 

Tilskudd til bredbånd

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Trøndelag. Fylkeskommunen får et årlig tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet, som vi sammen med midler fra fylkeskommunen og en kommunal egenandel, bevilger videre til prosjekter i kommunene i Trøndelag. 

Trøndelag fylkeskommune arbeider kontinuerlig med flere bredbåndsprosjekter, og det gis tilskudd for utbygging til leverandører av bredbånd- og bredbåndstjenester.  

Støtten er å anse som statsstøtte og gis i tråd med gruppeunntak for støtte til bredbåndsutbygging, GBER. 

Se link NKOM vedrørende Statsstøtteregelverket og krav til lovlig offentlig støtte 

Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet og minst en dobling av oppstrømshastighet 

Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s og en opplastingshastighet på 100 Mbit/s.   

Som innbygger kan du ta kontakt med din kommune og/eller leverandører for å få informasjon om det er planer i ditt område. Kommunene er ansvarlig for søknaden. 

Årlig åpnes et søknadsskjema hvor kommune melder inn sine ønskede utbyggingsområder. Når mulighet for å søke åpnes, vil kommunene få innbydelse med link tilsendt. Ansvarlig i kommunen logger inn via MinID og legger inn områdene på vegne av kommunen.  

Forarbeidet kommunene må ha utført før inn sending av søknad:  

  1. Innhente kalkyle fra leverandør med alle kostnader i prosjektet, inkludert leverandørens andel.  

  1. Kommunen må på forhånd ta en vurdering om de har mulighet til å finansiere egenandelen i prosjektet. Lokale bidrag i prosjektene som fylkeskommunen beslutter for støtte, skal samlet utgjøre minimum 30 prosent av tilskuddssummen som fylkeskommunen får tildelt av departementet. Dette tilsvarer 23,1 % av tilskuddet i prosjektet. Bekreftelse på egenfinansiering gjøres i skjemaet.  

  1. Området det søkes om må legges inn i vår kartløsning, og merkes under Prosjekt_Ref: Søknad NKOM 20XX. Hvis kommunen ikke har tilgang til kartet, send en e-post til bredband@trondelagfylke.no. 

  1. Adresselister til alle husstander som ønskes utbygd i en Excel-fil. Egen mal utformet av NKOM til å fylle inn adresselister, se denne malen 

  1. Kartlegging av infrastruktur som kabelrør, mobilmaster, stolper og lignende. Dette skal legges ved i konkurransegrunnlaget som leverandørene eventuelt kan bruke for å beregne sine offisielle tilbud. 

 

Områdene velges så ut gjennom en studie av de offisielle dekningskartene for bredbåndsdekning i Norge. Dette i dialog med de aktuelle kommunene og markedet. Hvis du ønsker utbygging i ditt område, meldes dette til din kommune. Prosjektene vil følge krav og retningslinjer som gjelder NKOM - ordningen. 

Prosjektene skal lyses ut på Doffin, slik at det sikres konkurranse i gjennomføring av prosjektene. Det vil være en teknologinøytral utlysning, som samtidig skal sikre en fremtidsrettet og god kapasitet. Det bil også bli stilt krav om tredjeparts tilgang til utbygd infrastruktur. Prosjektene vil bli gjennomført som fellesprosjekter i regi av fylkeskommunen, og lyst ut felles på Doffin/TED. 

 

Kontaktinfo:

bredband@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 02.07.2023