Bredbånd

Nkom oppdragsbrev for 2024 finner du her

 

Søknadsskjemaet for 2024 er nå åpnet. Søknadsfrist er 02.04.24.

Kontaktpersoner i kommunene er informert på e-post og har mottatt link til søknadsskjemaet.

 

Huskeliste for kommunen før prosjektet legges inn i søknadsskjemaet: 

 • Sjekk med leverandør om det er kommersiell interesse.
 • Sjekk at interessen for utbygging er stor blant innbyggerne. Om det er engasjerte beboer- eller naboforening i prosjektet, ta også det med i søknaden. Leverandørene kan ha salgskrav i prosjektet, og hvis ikke kravet nås, vil det være risiko for kansellering av utbyggingen.

Dette  du ha på plass før du fyller ut dette skjemaet:

 1. Kalkyler fra leverandører med kostnadsestimat for det enkelte område det søkes for. Estimatet må inneholde alle kostnader i prosjektet, inkludert leverandørenes andel.
 2. Området det søkes om må legges inn i vår kartløsning. Hvis kommunen ikke har tilgang til kartet, send en e-post til bredband@trondelagfylke.no.
 3. Adresselister til alle husstander i en Excel-fil. Bruk denne malen til å fylle inn adresselister (last ned oppe til høyre). Lastes opp i siste steg.

Kvalitetssikring av adresselister:

 • Kommunen må undersøke at det bor folk i de husstandene som de ønsker bredbåndsutbygging til.
 • Om det er adresser som det ikke skal bygges til, legg de nederst i malen, og kommenter hvorfor de skal ut i kommentarfeltet.
 • Det kan forekomme adresser som ikke kommet med etter Nkoms høring, men som vil være støtteberettiget og skal være med.
  • Disse må også legges nederst og kommenteres, da fylkeskommunen må sende disse adressene på ny høring, før de blir med i endelig adresseliste i tilbudskonkurransen. Hvis dette ikke blir gjort, vil ikke disse adressene bli med i prosjektet.

Dette bør du ha på plass før du fyller ut dette skjemaet:

 1. Bekreftelse på kommunens egenfinansiering. Kommunens andel beregnes ut i fra 23,08 % av tilskuddssum. For å sikre at det blir avsatt tilstrekkelig med midler ved innsøking, så anbefaler vi at kommunen setter av 25 % av totalkostnad. Hvis prosjektet blir med i anbudskonkurransen, så vil kommunen etter evaluering få endelig beløp.
 2. Kartlegging av infrastruktur som kabelrør, mobilmaster, stolper og lignende. Dette skal legges ved i konkurransegrunnlaget som leverandørene eventuelt kan bruke for å beregne sine offisielle tilbud. Kommunene bør legge inn data i Ekom-portalen, i henhold til bredbåndsutbyggingsloven.

Prosessen etter søknad er innsendt:

 • Trøndelag fylkeskommune vil invitere markedet til dialog for å få innsikt i utbyggernes synspunkter på utvelgelse av områder og kvalitetssikring av adresselister før de legges ut på anbud. (April)
 • Ved behov ny dialog med kommunen. (April/Mai)
 • Ny høring på adresser eller bygninger som ikke ble hørt ved ordinær høring i november. (Mai)
 • Utvelgelse av prosjekter (Juni)
 • Konkurranse publiseres (Juli)
 • Tilbudsfrist (slutten av september)
 • Evaluering og kontraktsinngåelse (oktober-desember)

Merk: Denne tidslinjen er veiledende basert på tidligere erfaringer.

Etter kontraktsinngåelse:

 • Kommunen får beskjed om endelig kommunal andel.
 • Utfakturering vil skje etter sluttrapport fra leverandør og prosjektet er ferdigstilt.
 • Hvis ikke salgskrav oppnås eller ved større avvik fra antall i adresselisten som er kontraktsfestet, så er mulighetsrommet kun på 15% økning i kontraktsum. Utover dette vil endringer i kontrakten ansees som vesentlig, som følger av forskrift om offentlige anskaffelser FOA § 11-2 og § 28-1 (1) bokstav f, noe som ikke er mulig. Eventuell økning av kontraktssum må finansieres av kommunen selv, da alle NKOM midler vil knyttes opp ved kontraktsinngåelsen.

 

Tilskudd til bredbånd

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Trøndelag. Fylkeskommunen får et årlig tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet, som vi sammen med midler fra fylkeskommunen og en kommunal egenandel, bevilger videre til prosjekter i kommunene i Trøndelag. 

Trøndelag fylkeskommune arbeider kontinuerlig med flere bredbåndsprosjekter, og det gis tilskudd for utbygging til leverandører av bredbånd- og bredbåndstjenester.  

Støtten er å anse som statsstøtte og gis i tråd med gruppeunntak for støtte til bredbåndsutbygging, GBER. 

Se link NKOM vedrørende Statsstøtteregelverket og krav til lovlig offentlig støtte 

Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 30 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby minimum 100 Mbit/s nedlastningshastighet og minst en dobling av oppstrømshastighet 

Husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s. Det støttede prosjektet må på en pålitelig måte tilby en nedlastingshastighet på 300 Mbit/s og en opplastingshastighet på 100 Mbit/s.   

Det åpnes årlig et søknadsskjema hvor kommunene melder inn sine ønskede utbyggingsområder. Når muligheten for å søke åpnes, vil kommunene få tilsendt en innbydelse med lenke til søknadsskjemaet.

Som innbygger kan du ta kontakt med din kommune og/eller leverandører for å få informasjon om det er planer i ditt område. Kommunene er ansvarlig for søknaden. 

Områdene velges så ut gjennom en studie av de offisielle dekningskartene for bredbåndsdekning i Norge. Dette i dialog med de aktuelle kommunene og markedet. Hvis du ønsker utbygging i ditt område, meldes dette til din kommune. Prosjektene vil følge krav og retningslinjer som gjelder NKOM - ordningen. 

Prosjektene skal lyses ut på Doffin, slik at det sikres konkurranse i gjennomføring av prosjektene. Det vil være en teknologinøytral utlysning, som samtidig skal sikre en fremtidsrettet og god kapasitet. Det bil også bli stilt krav om tredjeparts tilgang til utbygd infrastruktur. Prosjektene vil bli gjennomført som fellesprosjekter i regi av fylkeskommunen, og lyst ut felles på Doffin/TED. 


Kontaktinfo:

bredband@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 12.02.2024