Fra høsten 2024 har vi en ny skoleskyssordning hvor de fleste elevene vil få automatisk tildelt skoleskyss etter at de har takket ja til skoleplass.  De som har krav på skoleskyss vil få et tilbud om fri skoleskyss, og trenger kun å bekrefte når de får får e-post med tilbud fra fylkeskommunen i starten av august. Det vil være noen unntak hvor eleven må søke selv.
elever, buss
Foto: Ronny M. Danielsen

Automatisk tildelt skoleskyss uten å søke

Du får automatisk tildelt skoleskyss hvis du bor kunen folkeregistrert adresse og har over 6 km til skolen.

Du vil få en e-post i starten av august der du kun trenger å bekrefte at du ønsker skoleskyss.

Søke i vår digitale portal 

Du eller dine foresatte må søke i vår digitale portal hvis:

 • Du skal bo hos både far og mor.
 • Du skal bo på hybel og har over 6 km fra hybeladressen til skolen. (Mål avstand her).
 • Du skal gå på Guri Kunna, Ole Vig eller Trondheim Katedralskole. 
 • Du skal gå på privat videregående skole.

SØK HER

Søke via skolen

Har du behov for tilrettelagt skoleskyss på grunn av medisinske årsaker må du ta kontakt med din skole.

Her finner du kontaktinfo til våre skoler

Mer info: 

Du har rett på skoleskyss når du:

 • har over 6 km fra bosted (heim/hybel) til skolen (Mål avstand her).
 • har varig eller midlertidig funksjonshemming
 • har delt bosted mellom mor og far og vilkåret for rett til fri skoleskyss er oppfylt
 • er deltager i den videregående opplæringen for voksne ut det skoleåret man fyller 25 år og vilkåret for rett til fri skoleskyss er oppfylt

Mer informasjon om rettigheter til skoleskyss finner du her.

 

 • Elever som har over 6 km fra heimen (folkeregistrert adresse) til skolen
 • Elever som har to bosteder og det er over 6 km fra heimen til skolen. 
 • Elever som har over 6 km fra hybeladresse til skolen
 • Varig funksjonshemming (søknadsskjema leveres på skolen)
 • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn (gjelder kun elever med folkeregistrert adresse hos biologisk foresatte
 • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
 • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker
 • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.

Et vedtak på skoleskyss i den videregående skole kan etter forvaltningslovens § 28 påklages. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet søker har mottatt vedtaket.

Vennligst benytt vårt klageskjema: Klage på vedtak om skoleskyss - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Dersom opplysninger i klagen ikke gir Trøndelag fylkeskommune grunn til å endre vedtaket oversendes klagen til Fylkeskommunens klagenemd i Trøndelag, som fatter endelig vedtak i saken.

På forespørsel gir fylkeskommunen, med visse begrensninger, veiledning og adgang til å se dokumentene i saken jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.

For elever i videregående skole

Medisinske søknader med legeattest leveres på skolen, mens andre søknadsskjema og botidsfordeling sendes pr post eller pr e-post til postmottak@trondelagfylke.no 

Postadresse:
Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12 gir alle barn rett til å bli hørt i saker som vedrører dem og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Hensynet til barnets beste er en rettighet, et grunnleggende hensyn og en saksbehandlingsregel. Det betyr at kommunen/fylkeskommunen alltid skal vurdere hensynet til barnets beste, og det vil være en saksbehandlingsfeil dersom en slik vurdering ikke er gjort. I utgangspunktet skal eleven høres direkte, men eleven kan også høres gjennom objektive personer, foreldre, gjennom brev m.m.  Det kan også tenkes at elevens stemme kommer tydelig nok frem i annen dokumentasjon. Eleven har ikke en plikt til å uttale seg. Kilde: Udir-2-2019 pkt.8

 

Hvis du har spørsmål om skoleskyssordningen ta kontakt på: Skoleskyss@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 18.06.2024