Skoleskyss - videregående

Rettigheter, søknadsskjema og klageadgang

Du har rett på skoleskyss når du:

 • har over 6 km fra bosted (heim/hybel) til skolen
 • har varig eller midlertidig funksjonshemming
 • er voksen og har rett til vidergående opplæring og oppfyller avstandskravet

Mer informasjon om rettigheter til skoleskyss finner du her.

Hva du må gjøre nå

 • Sjekk om du har over 6 km fra heimen til skolen ved å måle avstand her
 • Dersom det måler under 6 km og du mener at avstanden ikke er riktig, send en henvendelse for manuell oppmåling til skoleskyss@trondelagfylke.no
 • Dersom det måler over 6 km, send digital søknad her.

Hvem kan søke digital

 • Elever som har over 6 km fra heimen (folkeregistrert adresse) til skolen
 • Elever som har to bosteder og det er over 6 km fra heimen til skolen. VIKTIG: FORESATTE MÅ LOGGE INN OG SØKE FOR DEG. Ikke søk på vegne av deg selv!!!!!!
 • Elever som har over 6 km fra hybeladresse til skolen

Hvem må søke manuelt på skjema

 • Varig funksjonshemming (lever søknadsskjema på skolen)
 • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn (gjelder kun elever med folkeregistrert adresse hos biologisk foresatte
 • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
 • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker
 • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.

Søknadsskjema finner du her.


Klageadgang

Et vedtak på skoleskyss i den videregående skole kan etter forvaltningslovens § 28 påklages. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet søker har mottatt vedtaket. Kopi av vedtaket og skriftlig begrunnet klage kan sendes elektronisk til postmottak@trondelagfylke.no eller pr post til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets Hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Dersom opplysninger i klagen ikke gir Trøndelag fylkeskommune grunn til å endre vedtaket oversendes klagen til Fylkeskommunens klagenemd i Trøndelag, som fatter endelig vedtak i saken.

På forespørsel gir fylkeskommunen, med visse begrensninger, veiledning og adgang til å se dokumentene i saken jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.

Barnets røst

Barnekonvensjonen art. 3 og art. 12 gir alle barn rett til å bli hørt i saker som vedrører dem og at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Hensynet til barnets beste er en rettighet, et grunnleggende hensyn og en saksbehandlingsregel. Det betyr at kommunen/fylkeskommunen alltid skal vurdere hensynet til barnets beste, og det vil være en saksbehandlingsfeil dersom en slik vurdering ikke er gjort. I utgangspunktet skal eleven høres direkte, men eleven kan også høres gjennom objektive personer, foreldre, gjennom brev m.m.  Det kan også tenkes at elevens stemme kommer tydelig nok frem i annen dokumentasjon. Eleven har ikke en plikt til å uttale seg. Kilde: Udir-2-2019 pkt.8


Sist oppdatert 27.01.2021