Middelalder

Middelalder er betegnelsen på tidsperioden mellom vikingtida og renessansen, derav navnet.

Det er litt ulike oppfatninger om når middelalderen starter og slutter i Norge, men ofte sier vi at den starter ca. 1050 og slutter ved reformasjonen i 1537.

Middelalderen er en sentral, men urolig periode i norsk historie. Kongemakta skifter stadig, til dels på blodig vis. Nidaros får rang som erkebispesete i 1152, og erkebiskopen her får ansvaret for et stort og variert område: Norge, Færøyene, Orknøyene, Isle of Man, Island og Grønland.

Svartedauden (1348-51) og flere andre epidemier setter sitt preg på befolkningen og dermed også landskapet. Befolkningen minsker dramatisk, flere gårder ligger øde, og det blir mindre konkurranse mellom folk – det blir mulig å komme seg litt høyere på rangstigen.

En rekke kirker bygges rundt om i Trøndelag på 11- og 1200-tallet, og i dag står fremdeles flere av disse. Noen er i helårsbruk, mens andre står som fascinerende ruiner. Én av disse kirkene er Hustad kirke i Inderøy. Denne ble antakelig bygd som ei privatkirke for gården Hustad, og det sies at en av erkebiskopene i Nidaros (Peter, 1224-26) var herfra.

I Agdenes ligger restene av Kong Øysteins havn, et havneanlegg beordret oppført av kong Øystein Magnusson i starten av 1100-tallet. Denne havna lå sentralt til for å kontrollere ferdselen inn og ut av Trondheimsfjorden og innover til Nidaros.

Sist oppdatert 01.12.2017