Regional plan

Mange mennesker på et gårdstun. Kvelia i Lierne (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Fylkestinget vedtok ny felles kulturmiljøplan i møte 15. desember 2021: «Regional plan for kulturmiljø i Trøndelag 2022 – 2030». Fylkeskommunen har vært prosjektleder og har hatt et bredt samarbeid i planprosessen med kommunene, Sametinget, Statsforvalteren, museer og andre organisasjoner.

Planen handler om alle folks kulturmiljø i hele fylket uansett eierskap og tilhørighet, og skal legges til grunn for offentlig planlegging og virksomhet i Trøndelag (jf. plan- og bygningslovens § 8 – 1). Målet med planarbeidet har vært å formulere felles mål for kulturmiljøarbeidet i planperioden, samordne ressurser og virkemidler, og fremme felles satsinger.

I Regional plan for kulturmiljø finner du målene og retningslinjene. Vi har delt målene inn i et overordna mål og delmål innenfor seks ulike tema: 

  • Regionale verdier og kunnskapsformidling
  • By- og stedsutvikling
  • Håndverk og materialproduksjon
  • Klima
  • Opplevelsesnæringer
  • Kulturmiljø, fellesskap, og demokrati

Regional plan for kulturmiljø består av tre dokumenter:

  1. Regional plan for kulturmiljø 2022 - 2030
  2. Mangfoldige Trøndelag
  3. Handlingsprogram 2022 - 2023

Behandling i fylkestinget i møte 15. desember 2021

Her finner du saksframlegg, saksprotokoll, oppsummering av høringsuttalelser mm.

Vedtatt plan kan du lese her:

Regional plan for kulturmiljø - hoveddokument vedtatt 15.12.21.pdf

Regijonaale soejkesje kultuvrebyjresidie Trööndelagesne 2022-2030

Sist oppdatert 04.08.2022