Tips og råd

Alle planer og tiltak skal vurderes

Alle reguleringsplaner eller andre tiltak som innebærer graving og markinngrep, skal vurderes av fylkeskommunens arkeologer med tanke på kjente eller mulige automatisk freda kulturminner. Dette gjelder både privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter.

Dersom arkeologene mener at planen eller tiltaket kan berøre automatisk freda kulturminner, vil de utføre nødvendige undersøkelser i området.

Må du betale?

Ved offentlige eller større private tiltak skal den/de ansvarlige (tiltakshaver) betale for de nødvendige arkeologiske undersøkelsene. Da utarbeider fylkeskommunens arkeologer et budsjett i forkant.

Mindre, private tiltakshavere får som regel dekket utgiftene til slike undersøkelser, helt eller delvis. Eksempel på slike mindre private tiltak kan være garasje, tilbygg til eksisterende privatboliger eller mindre nydyrkingssaker.

Oppdager du noe mens du graver?

Skulle du oppdage noen du tror kan være et automatisk freda kulturminne mens du graver, f.eks. steinansamlinger, flekker med kull og sot, eller gjenstander, så stopp arbeidet med én gang og kontakt fylkeskommunen. Da vil fylkeskommunens arkeologer vurdere hva dette kan være og bestemme hva som skal skje videre med funnet.

Inngrep i kulturminner er ikke tillatt

Automatisk freda kulturminner forteller oss om hvordan menneskene før oss har levd og brukt landskapet og ressursene rundt seg, og er en ufornybar ressurs. Derfor er inngrep i kjente automatisk freda kulturminner ikke tillatt. Må du likevel gjøre inngrep i et kjent kulturminne, må du først søke om tillatelse om inngrep (dispensasjon) på et eget skjema fra Riksantikvaren. Fylkeskommunens arkeologer kan bistå med veiledning i slike tilfeller.  Her kan du lese veilederne fra Riksantikvaren på spørsmål innenfor arkeologi: http://www.riksantikvaren.no/veiledere/arkeologi/

Sist oppdatert 07.12.2020