Tilskudd integrering

Illustrasjonsbilde av ung kvinne ved datamaskin (Foto: Unsplash)

Målsetting med mentorordning og etablerertilskudd

Formålet med ordningene er å øke kvaliteten og bedre resultatene i integreringsarbeid i Trøndelag med sikte på å få målgruppen ut i arbeid eller utdanning.

Gjennom forskriften i ny Integreringslov, skal fylkeskommunen legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter, og at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet. Tilskuddet skal brukes til å teste ut tiltak og metoder og skal ha overføringsverdi.

Mentorordning

Formålet med tilskuddsordningen

Hovedmålet med denne ordningen er å bidra til å øke muligheten for inkludering i arbeidslivet av innvandrere generelt og flyktninger spesifikt som har høyere utdanning slik at de kan få fagrelevante jobber. Prosjektet skal ha fokus på kobling av målgruppen til relevante mentorer i aktuelle yrker. Dette skal gjøres parallelt med veiledning inkludert språkopplæring fra kommunen eller Nav.

Delmål for tilskuddsordningen er å motivere virksomheter i privat eller offentlig sektor til å styrke mangfoldet ved å arrangere et mentor- eller traineeprogram samtidig som de blir tilført ny kompetanse og nye erfaringer.

Målgruppe mentorordning

Innvandrere med fagutdanning eller med høyere utdanning fra universiteter eller høgskoler i Norge eller utlandet og som trenger innpass i arbeidslivet der de kan bruke sin kompetanse i fagrelevante jobber.

Vurderingskriterier

Følgende kriterier skal prioriteres:

 • Prosjekter med minimum 15 deltakere
 • Prosjektene skal ha nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere
 • Prosjektene skal utvikle en plan til rekruttering og oppfølging av mentorer
 • Tilskuddet skal brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram når det gjelder deltakere i introduksjonsprogram med fagutdannelse eller med høyere utdanning fra universiteter/høgskoler.
 • Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger
 • Egen finansiering fra kommunen med 50% av søknadsbeløp
 • Prosjektene skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av regional interesse. Prosjektene blir invitert til å dele sine erfaringer med regionale samlinger i regi av fylkeskommunen.

 

Hvem kan søke?

Kommuner i Trøndelag.

Måloppnåelse

 • Minst 70 prosent av deltakerne går over i arbeid eller utdanning etter deltakelse i prosjektet.
 • Å dokumentere deltakernes egen vurdering av måloppnåelse og opplevd progresjon.

 

Etablererordning

Formålet med tilskuddsordningen

Hovedmålet med ordningen er å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i Trøndelag slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere og dermed skape økt sysselsetting og vekst.

Delmålet med ordningen er å bidra med kurs innen etablering for fremmedspråklige med ønsker om å etablere bedrifter i Trøndelag.

Målgruppen etablererordning

Innvandrere generelt og hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn som ønsker å etablere virksomheter.

Vurderingskriterier

Følgende kriterier skal prioriteres:

 • Konkret ambisjon om antall deltakere som kommer til å etablere bedrift som følge av prosjektet
 • Konkret strategi til rekruttering av deltakere
 • En beskrivelse om hvordan språkutvikling hos deltakere skal inngå
 • Konkret metode som skal brukes i opplæring av etablerere
 • Konkret samarbeid med Nav hvor koblingen av deltakerne som har kommet nærmere arbeidsmarked som følge av deltakelse i etablererprosjekt inngår i samarbeidet
 • Prosjektene skal bidra til kunnskaps- og metodeutvikling av regional interesse.

Hvem kan søke?

Kommuner i Trøndelag, frivillige organisasjoner og næringslivet.

Måloppnåelse

 • 60% av deltakere har etablert egne bedrifter etter deltakelse i prosjektet
 • 30% av deltakere som ikke har etablert bedrift er formidlet videre til Nav for andre kvalifiserende tiltak.

 

Generelt for begge tilskuddene

Det er totalt utlyst kr 1.500.000,00 for ordningene.

Søknadsskjema

Trykk på linken under for å fylle ut søknaden. Skjema skal fylles ut elektronisk og leveres til fifina@trondelagfylke.no.

Søknadsfrist: Begge ordningene har løpende søknadsfrist.

Gå til søknadsskjema

Frist for rapportering

Det skal leveres en kort statusrapport om gjennomføringen av prosjektet 6 måneder etter innvilget tilskudd.

Tilskuddsrapport sammen prosjektregnskap skal leveres før søkeren kan levere inn en ny søknad med samme formål.

Tilskuddsrapporten skal inneholde resultat- og måloppnåelsen og regnskap og søkeren skal dokumentere hvordan arbeidet har bidratt til å nå målet med tilskuddsordningen, og redegjøre for resultater, ressursbruk og utfordringer.

Et prosjektregnskap med oversikt over prosjektets inntekter og utgifter i prosjektåret 2021 skal være godkjent av prosjektansvarlig og av prosjektansvarliges overordnede i kommunen/organisasjonen.

Fylkeskommunen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Sist oppdatert 09.03.2022