Integreringsoppgaver i fylkeskommunen

Fylkeskommunen har overtatt en del regionale integreringsoppgaver som tidligere lå hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Oppgaver som er overført

Følgende oppgaver er overført fra IMDi til Trøndelag fylkeskommune:

  • Kapasitetsstyring på bosetting: Fylkeskommunen får ansvar for å anbefale til IMDi hvilke kommuner som bør bosette flyktninger, samt antallet de skal bosette. Flyktningene skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.
  • Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.
  • Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid. Fylkeskommunen skal følge opp kommunenes kvalifiseringsarbeid der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.
  • Å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå.
  • Samarbeid med regionale sektormyndigheter om kvalifisering og integrering av innvandrere på regionalt nivå.
  • Fordele midler til tilskuddsordningene; Jobbsjansen del B (mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom), mentor- og traineeordninger og etablereropplæring for innvandrere.

Oppgavene som er overført fra IMDi må defineres på nytt og inn i en fylkeskommunal kontekst og arbeidsform. Fylkeskommunens verktøy for politikkutforming er regional planlegging, og det blir viktig å se integreringsoppgavene inn i de store samfunnsutfordringene og mulighetene i dette.

Når fylkeskommunen overtar oppgavene på integreringsområdet og får et tydelig koordinerings- og rådgiveransvar, er det også en mulighet for at fylkeskommunen kan synliggjøre egen integreringssatsing bedre. Dette berører mange fagfelt i fylkeskommunens portefølje i dag som har innvandrere som målgruppe for sine virkemidler. Det berører også tema i samfunnsutviklingen som er definert som samfunnsutfordringer.

Fylkeskommunen vil gjennom overføringen av nye ansvarsoppgaver bidra til at disse i størst mulig grad kan videreutvikles til det beste for målgruppen. Vi er nå tidlig i prosessen, men vil legge ut informasjon om operasjonaliseringen av det nye ansvaret etter hvert som dette blir klargjort.

Kommuners kontaktperson i TRFK i integreringsspørsmål.

Regionreformen og overføring av oppgaver

I forbindelse med regionreformen har Stortinget vedtatt at en del av integreringsoppgavene som tidligere lå hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) sine regionkontorer ble overført til fylkeskommunen. Som følge av dette ble tre ansatte fra IMDi Midt-Norge tilsatt i Trøndelag fylkeskommune fra 01.01.2020. De tre jobber i seksjon tilbud og kompetanse på avdeling utdanning ved Statens hus i Trondheim.

Kontakt oss

Rune Gjerdevik
Seniorrådgiver
74 17 97 74 452 37 352
Fiffi Ndirira Mukwege Namugunga
Seniorrådgiver
74 17 97 14 904 13 228
Tonje Irene Sandåker
Seniorrådgiver
74 17 97 87 905 37 596
Sist oppdatert 11.05.2021