Integreringsoppgaver i fylkeskommunen

Fylkeskommunen har overtatt en del regionale integreringsoppgaver som tidligere lå hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Oppgaver som er overført

Følgende oppgaver er overført fra IMDi til Trøndelag fylkeskommune:

  • Kapasitetsstyring på bosetting: Fylkeskommunen får ansvar for å anbefale til IMDi hvilke kommuner som bør bosette flyktninger, samt antallet de skal bosette. Flyktningene skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.
  • Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.
  • Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid. Fylkeskommunen skal følge opp kommunenes kvalifiseringsarbeid der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.
  • Å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå.
  • Samarbeid med regionale sektormyndigheter om kvalifisering og integrering av innvandrere på regionalt nivå.
  • Fordele midler til tilskuddsordningene; Jobbsjansen del B (mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom), mentor- og traineeordninger og etablereropplæring for innvandrere.

Oppgavene som er overført fra IMDi må defineres på nytt og inn i en fylkeskommunal kontekst og arbeidsform. Fylkeskommunens verktøy for politikkutforming er regional planlegging, og det blir viktig å se integreringsoppgavene inn i de store samfunnsutfordringene og mulighetene i dette.

Når fylkeskommunen overtar oppgavene på integreringsområdet og får et tydelig koordinerings- og rådgiveransvar, er det også en mulighet for at fylkeskommunen kan synliggjøre egen integreringssatsing bedre. Dette berører mange fagfelt i fylkeskommunens portefølje i dag som har innvandrere som målgruppe for sine virkemidler. Det berører også tema i samfunnsutviklingen som er definert som samfunnsutfordringer.

Fylkeskommunen vil gjennom overføringen av nye ansvarsoppgaver bidra til at disse i størst mulig grad kan videreutvikles til det beste for målgruppen. Vi er nå tidlig i prosessen, men vil legge ut informasjon om operasjonaliseringen av det nye ansvaret etter hvert som dette blir klargjort.

Kommuners kontaktperson i TRFK i integreringsspørsmål.

Regionreformen og overføring av oppgaver

I forbindelse med regionreformen har Stortinget vedtatt at en del av integreringsoppgavene som tidligere lå hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) sine regionkontorer ble overført til fylkeskommunen. Som følge av dette ble tre ansatte fra IMDi Midt-Norge tilsatt i Trøndelag fylkeskommune fra 01.01.2020. De tre jobber i seksjon tilbud og kompetanse på avdeling utdanning ved Statens hus i Trondheim.

Kontakt oss

Sist oppdatert 11.05.2021