Varsel om oppstart av planarbeid – detaljreguleringsplan for del av Mellomila, Øste Ila og del av Nedre Ila, Trondheim kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune oppstart av detaljregulering for Mellomila, Østre Ila og del av Nedre Ila i Trondheim kommune, planID r20230036

Tiltakshaver for reguleringsplanen er Trøndelag fylkeskommune. 

Hensikten med planarbeidet er å regulere enveiskjøring i Mellomila mellom Østre Ila og Kongens gate, men kun tillatt utkjøring til Kongens gate. Tiltaket er en del av oppgraderingen av Kongens gate som har som hovedmål å heve standard slik at ny utforming og tilrettelegging for bruk bidrar til å nå nullvekstmålet i Bymiljøavtalen. Enveisregulering av Mellomila er viktig for å øke framkommeligheten for kollektivtrafikken i Kongens gate.

Det ble avholdt et digitalt informasjonsmøte torsdag 11. januar kl. 20-21.
Her kan du laste ned presentasjonen samt møtereferatet som omhandler reguleringsplanen.

Spørsmål til planarbeidet kan stilles til:  

Trøndelag fylkeskommune v/

Prosjektleder: Are Kullerud, e-post: ,
tlf 97 65 95 34
/
Arealplanlegger: Anne E. Katmo, epost: ,
tlf 95 15 21 10

Innspill 

Alle som er berørt av arbeidet med reguleringsplanen, samt relevante offentlige myndigheter, vil motta brev med informasjon om planoppstart. Det ønskes i denne omgang innspill til oppstart av reguleringsarbeidet.   
Kommentarer og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 22. januar 2024 til:

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus
Postboks 2560 
7735 Steinkjer  

eller til eller

Det blir også mulig med innspill når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettside og i Adresseavisen. I tillegg vil berørte av planarbeidet også bli varslet.   

Historikk

Konges gate er en de store gateprosjektene i Miljøpakken og Trøndelag fylkeskommune skal i gang med oppgradering. Løsningene som er valgt for gata utløser ikke behov for reguleringsplan da tiltakene ligger innenfor eksisterende trafikkareal og ikke medfører vesentlige endringer av trafikksystemet. Dette er med unntak av enveiskjøring i Mellomila hvor det i dialog med Byplankontoret er konkludert med konsekvensene av tiltaket er uavklart og det kreves reguleringsplan.

Det ble varslet igangsetting av arbeid med løsningsforslag og høring av planprogram i forbindelse med fornying av kollektivtraseen i Ilevollen og Kongens gate i november 2018. Planprogrammet ble revidert etter innkomne innspill og fastsatt i januar 2019. Planarbeidet tar utgangspunkt i fastsatt planprogram, men vedlagte planinitiativ spesifiserer omfang, utredningstema og prosess til å belyse konsekvensene av enveiskjøring i Mellomila.

I 2022 og 2023 er det i tillegg gjort innledende vurderinger og gjennomført dialog med beboere og næringsvirksomheter i området. Det videre arbeidet vil ha med seg materiale og innspill som kom frem i denne dialogen.

Planområdet

Varslet planområdet ligger i Ila i Trondheim kommune.

Oversiktskart Trondheim. Kartgrafikk
Oversiktskart, Trondheim

Plangrensen omfatter Mellomila fra Kongens gate til Østre Ila, i tillegg er også Østre Ila og del av Nedre Ila tatt med dersom det er behov for avbøtende tiltak på grunn av envegskjøring i østre del av Mellomila. Plangrensen avgrenser hvor det kan bli behov for fysiske tiltak. I tillegg kan tiltaket få trafikale konsekvenser utenfor varslet plangrense, dette skal vurderes som en del av planarbeidet.

Endelig reguleringsplan vil kun omfatte permanent og midlertidig areal som er nødvendig for å gjennomføre envegskjøring i Mellomila mellom Østre Ila og Kongens gate.

Planomriss. Kartgrafikk
Planomriss av området.
Planomriss på ortofoto. Bilde
Planomriss på ortofoto


Tiltaket er ikke vurdert å utløse krav om konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredning av 1. juli 2017.

Se vedlagte planinitiativ for meg opplysninger om planarbeidet.

Linker: