Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Utleirvegen, sykkelveg med fortau og støyskjerming i Trondheim kommune

Utlerivegen, Trondheim. Bilde
Utleirvegen (Foto:Trøndelag fylkeskommune)

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles med dette igangsetting av detaljregulering av Utleirvegen sykkelveg med fortau og støyskjerming i Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sammenhengende sykkelveg med fortau langs Utleirvegen, og i samme prosess vurdere krysningspunkt, behov for støyskjerming og avvikling av kollektivtrafikk langs strekningen.   

Se vedlegg på denne siden for mer informasjon!

Tiltakshaver er Trøndelag fylkeskommune. Forslagsstiller er Rambøll AS. Varsel om oppstart kan også sees på Miljøpakkens hjemmesider.  

Innspill til planarbeidet sendes til:  

Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden,  
7493 Trondheim,  
eller trude.lian@henninglarsen.com  
senest 17.03.2023.   

Bakgrunn for prosjektet  

Gjennom byvekstavtalen mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og staten har Trondheim kommune forpliktet seg til at all transportvekst skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Å tilrettelegge for syklende, gjennom bygging av sykkelinfrastruktur, er et av virkemidlene som brukes for å nå nullvekstmålet. Gjennom Miljøpakken er det et mål om å doble sykkelandelen fra 2010 fram til 2025 og at det i denne perioden skal bygges et sammenhengende hovednett for sykkel i Trondheim kommune.  

Det er vedtatt at hovedrutene for sykkel skal planlegges med separate anlegg for sykkel. Utleirvegen mangler separert tilbud i dag. Ruta er skoleveg og en viktig forbindelse med mange viktige målpunkt i nærheten, som boligområder, Nardosenteret, turtraseer, idrettsbaner og barne- og ungdomsskoler. Med tiltaket vil man få et gjennomgående tilbud som er attraktivt hele året. Etablering av en gjennomgående sykkeltrasé som skiller de gående og syklende vil øke trafikksikkerheten for de myke trafikantene.  

Prosjektet er i tråd med Miljøpakkens handlingsprogram for 2022-2025, og 2023-2026 (høringsutkast), se https://miljopakken.no. Tiltaket er også langs en av hovedsferdselsårene for gående og syklende i Trondheim kommune, forankret i Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025. Arealene som berøres er i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplaner avsatt til boligbebyggelse, kommunalteknisk virksomhet, friområde og kjøreveg.  

Det ble i 2021/2022 utarbeidet et forprosjekt, der de anbefalte løsningene danner utgangspunktet for planprosessen. Dette kan sees på prosjektets hjemmeside.  

Førende politisk vedtak:  

Dette prosjektet er forankret i Miljøpakkens handlingsprogram for 2022-2025, og 2023-2026 (https://miljopakken.no/).  

Planområdet  

Planområdet omfatter arealer langs Utleirvegens østre halvdel, og er avgrenset av krysset med Steindalsvegen og krysset med Blaklivegen. Varslet planområde har et areal på ca. 35 daa.  

Planavgrensningen er grov og viser større areal enn det som normalt er nødvendig for å bygge tiltakene. Noen steder vil midlertidig erverv være aktuelt når det er nødvendig med tilgang til deler av grunnen, mens arbeidet pågår.  

Det er en pågående byggeplanlegging for nabo- og lokale støyskjermer på begge sider av vegen. Dette er tiltak som ikke nødvendigvis ligger langs sykkelvegen med fortau, som skal reguleres. Nabo- og lokale støyskjermer behøver ikke regulering og kan derfor bygges forutsatt enighet med grunneiere. Prosjektet med nabo- og lokalskjermer gjennomføres av COWI.  

Innspill ved planoppstart  

Dette brevet sendes ut til alle som berøres av arbeidet med reguleringsplanen og til relevante offentlige myndigheter. Det ønskes i denne omgang innspill til oppstart av reguleringsarbeidet. Det blir også mulig med innspill når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettside og i Adresseavisen. I tillegg vil berørte av planarbeidet også bli varslet.  
 
  

Tilbakemeldingsbrev datert 15.12.2022 fra oppstartsmøte med Byplan, Trondheim kommune  

Ta gjerne kontakt med oss!  

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan sendes til:  

Trude Krokenes Lian, Rambøll Norge. 
E-post: trude.lian@henninglarsen.com, tlf. 464 09 302  

eller per brev: 
Rambøll Norge AS 
Kobbes gate 2 
PB 9420 Torgarden 
7493 Trondheim 
 
Kommentarer/merknader bør merkes med referanse “Utleirvegen sykkelveg”.  

Frist for innspill: 17.03.2023  

For mer informasjon om prosjektet, se Miljøpakkens nettside: https://miljopakken.no/prosjekter/stoyskjerming-i-utleirvegen  

Folkemøte om detaljreguleringen  

Det vil bli avholdt folkemøte tirsdag 7. mars kl. 18 på Hoeggen skole, i «Storstua».  

På møtet vil vi presentere bakgrunnen og formålet med prosjektet, forprosjektet som er gjennomført og videre prosess. Det vil også være mulighet for å komme med spørsmål og innspill i møtet. Håper vi sees!