Offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet i Indre Fosen kommune

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 715 Rødsjøkrysset – Krinsvatnet (planID er 50542020004) i Indre Fosen kommune. Etter avtale med kommunen, og i henhold til plan- og bygningsloven §§3-7 og 12-10, legges detaljreguleringsplanen nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av eksisterende fv. 715 med tanke på fremkommelighet og trafikksikkerhet. 

Planforslaget består av følgende deler: 

  • Planbeskrivelse 

  • Reguleringsbestemmelser 

  • Plankart 

I tillegg er følgende dokumenter grunnlaget for planforslaget: 

  • ROS – analyse 

  • Tegningshefte 

  • Geoteknisk rapport 

  • Ingeniørgeologisk rapport 

Eventuelle merknader til planforslaget sender du skriftlig til: 

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus 
Postboks 2560
7735 Steinkjer 

eller til  postmottak@trondelagfylke.no  

Frist for å komme med merknader er 20.oktober 2020

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader, og sender planforslaget med merknader til kommunen for politisk behandling. 

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan du rette til Trøndelag fylkeskommune ved: 

Siri Solem, telefon 74174188 / 41237267 eller epost til sirisol@trondelagfylke.no

Planområde. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Planområde. Foto: Trøndelag fylkeskommune.