Offentlig ettersyn - reguleringsplan Fv. 705 Bjørgmyra-Frigården ny gang- og sykkelveg, plan ID 2-0006, Stjørdal kommune

Kart av Bjørgmyra-Frigården, Stjørdal.

Trøndelag fylkeskommune legger detaljregulering for fv.705 Bjørgmyra - Frigården ny gang- og sykkeveg i Stjørdal kommune ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et viktig infrastruktur- og trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende i form av et sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud fra Bjørgmyra og til Frigården.

Trøndelag fylkeskommune legger saken ut til høring i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.   

Merknader sendes skriftlig til: 

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560
7735 Steinkjer 

eller til  postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med merknader er 13.07.2020. 

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved: 

Jorunn By, tlf. 948 39 918 eller joruby@trondelagfylke.no.