Fv. 6654 Ringvålvegen mellom Nergeilan og Lundvegen, gang- og sykkelveg, detaljregulering: Høring og offentlig ettersyn

Ringvålvegen, gang- og sykkelveg.
Ringvålvegen, gang- og sykkelveg.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og § 3-7 legges detaljregulering for Fv. 6654 Ringvålvegen mellom Nergeilan og Lundvegen, gang- og sykkelveg, detaljregulering, Planid: r20190006 ut til høring og offentlig ettersyn.

Miljøpakkens ambisjon er å øke fremkommeligheten for syklende og gående langs hele Ringvålvegen fra Heimdal sentrum og opp mot Hestsjøen/Ringvål. Reguleringsplanen som nå legges ut til høring og offentlig ettersyn er en del av denne strekningen.

Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for og gi bedre sikkerhet for myke trafikanter som syklister og gående langs fv. 6654, Ringvålvegen. Planforslaget regulerer gang- og sykkelveg på nordsiden av fylkesvegen fra Lundvegen og 350 meter vestover.

Planen i målestokk 1:1000 (A3) med reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut her på trondelagfylke.no.

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Planen er utarbeidet etter §§ 3-7 og 12-3.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til:

Trøndelag Fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer    

eller til postmottak@trondelagfylke.no.

Frist for å komme med merknader er 4. mai 2020.

Eventuelle spørsmål kan rettest til Jorunn By på telefon 74 17 97 51 eller på epost joruby@trondelagfylke.no.