User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Opplæring for voksne

Organisering og ansvar

Det er fylkeskommunens ansvar å tilby videregående opplæring, også for voksne. Hvordan dette organiseres er ulikt fra fylke til fylke. I Trøndelag fylkeskommune koordineres dette gjennom 8 videregående skoler som har et spesielt ansvar for voksne søkere (her over 25 år). Hvor de er plassert, samt kontaktinformasjonen deres, finner du her.

Tilbud

«Opplæringa for vaksen skal tilpassast behovet til den enkelte» (Opplæringslova §4A-3).
Voksne ønsker videregående opplæring av ulike årsaker, og har ulik bagasje med seg og derfor ulike behov: noen trenger kun noen fag for å oppnå ønsket sluttkompetanse, andre trenger hele løp. Disse ulike behovene påvirker derfor tilbudene og organiseringen av dem, og hvilke tilbud som blir gitt varierer fra region til region og år til år. Vi råder derfor søkere/deltakere til å ta kontakt med nærmste koordineringsskole, eller direkte med den skolen det ønskes opplæring ved, for ytterligere informasjon.

Hvem kan søke videregående opplæring for voksne?

Alle kan søke, men hvilken rett du har er av betydning for inntak. Voksne med rett til videregående opplæring skal få et opplæringstilbud som gir den sluttkompetansen han eller hun ønsker. Tilbudet skal være gratis og tilpasset behovet til den voksne, både når det gjelder tid, sted, lengde og progresjon. Opplæringen skal bygge på den voksnes formal- og realkompetanse.

Voksnes rett til videregående opplæring er regulert i opplæringslovens kap. 4A og rundskriv Udir-2-2008

Voksne med rett - «voksenrett»

For å ha rett til videregående opplæring må den voksne

  • ha fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring
  • være minimum 25 år
  • ha lovlig opphold i Norge

Voksne som venter på svar på søknad om oppholdstillatelse, har ikke rett til videregående opplæring. Fylkeskommunen kan velge å tilby dem skoleplass, hvis det ikke går på bekostning av plassen til voksne med rett til videregående opplæring. 

Det kan ikke stilles krav om norskferdigheter for å få rett til videregående opplæring. Voksne i videregående har ikke rett til særskilt språkopplæring. 

Inntaksrekkefølge
Hvis det ikke er nok plasser til alle søkerne, er rangeringen slik:

  1. voksne med rett
  2. voksne uten rett som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring
  3. voksne uten rett som har yrkes- eller studiekompetanse

Voksne kan også søke om ordinær videregående opplæring, men de skal da rangeres etter ungdom.

Nyttige lenker:

Sist oppdatert 12.06.2019