User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Bidra til et tryggere Trøndelag

Illustrasjonsbilde av veg (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Nå kan du/dere søke Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i Trøndelag. Potten er på 1,4 millioner kroner og ordningen skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid, også blant frivillige lag og foreninger.

Hvem kan søke?


Ulike frivillige organisasjoner og lag kan søke. For eksempel:
• bygdelag, borettslag og velforeninger
• idrettslag og ungdomslag
• kommuner, skoler, barnehager og foreldreutvalg

Hva slags prosjekter får støtte?


• Rent trafikkrettede tiltak, altså ikke vanlig drift eller administrasjon.
• Mindre fysiske tiltak er det mest aktuelt for kommuner å søke penger til.
• Tiltak som er forankret i, og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner, blir foretrukket.
• Informasjonsprosjekter og opplysningsarbeid, samordnings- og samarbeidsprosjekter kan søke støtte.
• Tiltak som skal gjøre det tryggere for barn og unge blir prioritert, for eksempel tiltak som skal gjøre det tryggere i hjertesonen rundt en skole (les mer om begrepet under her).
• Vi legger også vekt på om tiltaket bidrar til det nasjonale målet om å færre drepte og skadde i trafikken.
• Det er lurt at søkerne har satt seg inn i lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.
• Å kunne gjennomføre tiltaket i det året pengene blir tildelt legger vi vekt på når vi tildeler støtten.
• Det vanligste er tiltak på under 100 000 kroner, i noen få tilfeller kan trafikksikkerhetsutvalget vurdere søknader om større beløp.

 

Begrepet hjertesonen bruker vi om et område rundt skolen, som må være trafikksikre og uten biltrafikk.


Mange foreldre velger å kjøre barna til skolen, noe som skaper uoversiktlige og farlige situasjoner. For å gjøre områder rundt skolene tryggere, og motivere flere barn og unge til å gå og sykle, er det ønskelig å skape bilfrie soner, ved at barna går av på markerte stopp- og hentesteder (droppsoner) utenfor denne sonen.
Løsningen skaper trygghet og inspirerer foreldre, elever og skoleledelsen til samarbeid.

 

Søknadsfrist og kontaktinformasjon

Søknadsfristen for tiltak som skal bli gjort i 2019 er 1. april.
Søknader for tiltak som skal bli gjort i 2020 har søknadsfrist 1.10 2019.

Her finner du søknadsskjema 

Har du spørsmål, kontakt: 

Dag Ystad 

Tlf: 934 91 450

Sist oppdatert 05.03.2019