Bidra til et tryggere Trøndelag

Illustrasjonsbilde av veg (Foto: Trøndelag fylkeskommune)

Søk tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i Trøndelag. Søknadsfristen er 10. november 2021.

Hvem kan søke?


Ulike frivillige organisasjoner og lag kan søke. For eksempel:
• bygdelag, borettslag og velforeninger
• idrettslag og ungdomslag
• kommuner, skoler, barnehager og foreldreutvalg

Hva slags prosjekter får støtte?

 • Det kan søkes om tilskudd til trafikantrettede tiltak for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid, samt tilskudd til mindre tiltak på privat og kommunalt vegnett.
 • Ordningen skal ikke finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon.
 • Tiltak som skal gjøre det tryggere for barn og unge blir prioritert, for eksempel tiltak som skal gjøre det tryggere i hjertesonen rundt en skole (les mer om begrepet under her)
 • Tiltak som er forankret i, og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner, blir foretrukket.
 • For mindre fysiske tiltak på kommunal veg er det et krav om minst 50 % egenfinansiering.
 • Det vanligste er tiltak på under 200 000 kroner, i noen få tilfeller kan trafikksikkerhetsutvalget vurdere søknader om større beløp.
 • Prosjekter som stimulerer til stor grad av frivillig arbeid og samordnet innsats mellom flere aktører.

Begrepet hjertesonen bruker vi om et område rundt skolen, som må være trafikksikre og uten biltrafikk.


Mange foreldre velger å kjøre barna til skolen, noe som skaper uoversiktlige og farlige situasjoner. For å gjøre områder rundt skolene tryggere, og motivere flere barn og unge til å gå og sykle, er det ønskelig å skape bilfrie soner, ved at barna går av på markerte stopp- og hentesteder (droppsoner) utenfor denne sonen.
Løsningen skaper trygghet og inspirerer foreldre, elever og skoleledelsen til samarbeid.

For at vi skal vurdere søknaden, må den inneholde:

 • Kort beskrivelse av tiltaket
 • Mål for det lokale trafikksikkerhetstiltaket, herunder hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket retter seg mot og forventet resultat
 • Plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 • Budsjett/finansieringsplan (hvilke kostnader er forbundet med prosjektet, hvilke kostnader skal tilskuddet dekke, hva skal søker selv bidra med, eventuelle bidrag fra andre aktører)
 • Tiltak rettet mot barn og ungdom
 • Forankring og prioritering i kommunal trafikksikkerhetsplan
 • Gjennomførbarhet i tildelingsåret
 • Hjertesonetiltak (tiltak nær skoleområdet)
 • Tiltak innenfor en radius på 2 km fra grunnskoler
 • Stimulering til stor grad av egeninnsats og frivillig arbeid
 • Samordning av innsats mellom flere aktører

Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen.

De som får tildelt tilskudd, må benytte det i 2022. Midler blir utbetalt når prosjektet er ferdigstilt, og søker har levert inn faktura vedlagt regnskapsrapport. Er ikke prosjektet oppstartet i løpet av tildelingsåret, er hovedregelen at tilskuddsmidlene blir trukket tilbake. Hvis det er tvil om at et tiltak blir ferdig i tildelingsåret, skal søkeren sende inn en prognose, eventuelt søke om fristforlengelse innen 15. august 2022.

 

Søknadsfrist og kontaktinformasjon

Søknader for tiltak er 10. november 2021

Her finner du søknadsskjema

Har du spørsmål, kontakt: 

Marianne Løvhaug Eklo 

Tlf: 482 53 199

Sist oppdatert 01.10.2021