User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skoleskyss - Grunnskole

Rettigheter, søknadsskjema og klageadgang

Du har rett på fri skoleskyss når du:

  • har over 2 km til skolen og går i 1. klasse
  • har over 4 km og går i 2.-10. klasse
  • har delt bosted og innfrir avstandskravet
  • har varig eller midlertidig funksjonshemming
  • har særlig farlig eller vanskelig veg til skolen. (Din bostedskommune avgjør det hvis det er under avstandskravet)

For mer informasjon om rettigheter til skoleskyss, se her.

Søknadsskjema

Klageadgang

Et vedtak på skoleskyss i grunnskolen kan etter forvaltningslovens § 28 påklages. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunktet søker har mottatt vedtaket. Kopi av vedtaket og skriftlig begrunnet klage kan sendes elektronisk til postmottak@trondelagfylke.no eller pr post til:

Trøndelag fylkeskomune
Fylkets Hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Dersom opplysninger i klagen ikke gir Trøndelag fylkeskommune grunn til å endre vedtaket oversendes klagen til Fylkesmannen i Trøndelag, som fatter endelig vedtak i saken.

På forespørsel gir fylkeskommunen, med visse begrensninger, veiledning og adgang til å se dokumentene i saken jf. forvaltningslovens §§ 18 og 19.

Sist oppdatert 15.05.2019