Drosjeløyver

Nytt regelverk gjelder fra 1. november 2020.

Endringer i drosjereguleringen skulle ha trådt i kraft 1. juli 2020, men er utsatt til 1. november. Når disse endringene trer i kraft, er det mye nytt du som har eller ønsker drosjeløyve må sette deg inn i.

Gå til søknadsskjema

Endringer i drosjetjenesten fra 1. november 2020

Fylkestingets vedtak 135/18 – Drosjepolitikk Trøndelag oppheves fra den dato ny yrkestransportlov gjøres gjeldende (vedtatt i fylkestinget 17.06.20, sak 71/20).

Trøndelag fylkeskommune utsteder drosjeløyve. Det gir deg som får løyvet rett til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag med bil registrert for inntil 9 personer.

Vilkår for drosjeløyve

Alle selskap/foretak som ønsker å drive drosjevirksomhet i Norge må søke om løyve (tillatelse til å transportere mennesker i personbil mot betaling). Søkeren må ha forretningsadresse i Norge og være registrert i enhetsregisteret.

Etter det nye regelverket som trer i kraft 1. november 2020 må løyvehaver/løyvesøker oppfylle disse kravene:

 • Ha god vandel som dokumenteres med politiattest
 • Attest fra Skatteetaten på skatt og moms
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund som viser at søkeren ikke har vesentlige, forfalte restanser til det offentlige eller er under konkursbehandling

Attestene må ikke være eldre enn 3 måneder.

Er den som har eller søker om drosjeløyve et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid daglig leder og selskapet fylle kravet til vandel. Dersom søkeren er et nyopprettet selskap, må også den daglige lederen fylle kravet til økonomi. Har selskapet to eller flere daglige ledere må alle oppfylle kravene. Det samme gjelder for ansvarlig selskap (ANS) og for selskapstypen delt ansvar (DA).

For drosjesjåfør gjelder disse kravene:

 • Kjøreseddel
 • Faglig kompetanse. Ta kontakt med Statens vegvesen for mer informasjon om eksamen/kompetansebevis for drosje
 • Må være 20 år og ha hatt førerkort i minst 2 år sammenhengende

 Krav til kjøretøy som skal benyttes om drosje:

 • Må være registrert i motorvognregisteret som drosjebil
 • Ha taksameter
 • Gjennomføre EU-kontroll årlig
 • Ha merket sidedørene på bilen med fylkesbokstav og løyvenummer (egne krav til merking)

Gebyr

Gebyret for løyvedokument er for tida kr 3.400,- for hvert dokument. Faktura må betales før løyvedokument blir utstedt.

Kan jeg som ny løyvehaver etter 1. november kjøre for en sentral og dermed pasientkjøring?

Svar: De som er nye løyvehavere etter 1. november uten tilknytning til en sentral må ta kontakt med den aktuelle sentralen om dette.

Hva skjer med reservedrosjeløyver etter 1. november?

Svar: Reservedrosjeløyver går over til å bli hovedløyver med overgangsperiode
på 10 år. Hvordan brukes/fordeling av kjøring skal bli gjennomført, er det
sentralene som må ta stilling til.

Hva skjer med maxi-taxiene ved overgang til turvognløyve?

Svar: De som har maxi-taxi har en overgangsordning på 5 år. I løpet av denne
perioden må de søke om turvognløyve til Statens Vegvesen.

Kan maxi-taxier som går over til turvognløyve kjøre TT-kjøring?

Svar: Ja. Dersom du skal kjøre TT-turer med turvognløyve, må du ha taksameter og avtale om kjøring med de som leverer TT-tjenester for Trøndelag fylkeskommune.

Kan de som går over til turvognløyve kjøre i spotmarkedet?

Svar: Nei.

Skal vi merke turvognløyver på sidedørene som drosjene?

Svar: Det er ikke et krav om merking med nummer på turvognløyver. De kan merkes, men da bare med løyvenummer, ikke fylkesbokstav.

Registrering av reservedrosjeløyve som drosjer, periodisk kontroll og forsikring?

Svar: Dette er løyvehaveren sitt ansvar. Du må sørge for at drosjen har årlig
periodisk kontroll og riktig forsikring.

Hva med rundskriv for "innpå tunet" og "fritak for løyver"?

Svar: Alle rundskriv blir oppheva fra 1. november 2020. Vedtakene som er
gjeldende i dag, gjelder ut perioden de er innvilget, som en overgangsordning.

Dersom jeg sier opp løyvet mitt etter 1. november 2020 får jeg da
oppsigelsestid?

Svar: Nei, men det kan være sentraler som har regler for oppsigelser som du må
forholde deg til.

Hvor finner jeg som løyvehaver ut hvilke steder som har enerett?

Svar: Dette vil du enten finne på fylkeskommunenes nettsider eller på
regjeringen sin nettside. Trøndelag fylkeskommune innfører ikke enerett
1. november.

Fortsatt krav om løyve

Krav om drosjeløyve gjelder for alle som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute med motorvogn registrert for inntil ni personer. Det gjelder også de som tilbyr drosjetjenester via digitale plattformer. Det er fortsatt fylkeskommunen som er løyvemyndighet.

Det er ingen behovsprøving av løyvene. Hver løyvehaver kan søke om så mange løyver de vil, men hvert løyve koster fortsatt 3.400,- kroner, og kan bare brukes i drosjebiler. Det står mer om krav til bilen lenger ned på sida.

Løyvet varer ikke lenger til fylte 75 år, men må fornyes hvert tiende år. De som har drosjeløyve når de nye reglene trer i kraft må altså fornye løyvet sitt innen 1. november 2030.

Krav om bankgaranti forsvinner

Kravet til bankgaranti blir borte fra 1. juli 2020 for ordinære drosjeløyver og selskapsvognløyver. Opphevingen av garantikravet er ikke utsatt. Løyvemyndigheten stiller derfor ikke lenger krav til garanti etter 1. juli 2020. Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder såkalt utvidede drosjeløyver, «Maxi-Taxi», og løyver for transport for funksjonshemmede registrert over 8 personer + fører. Disse løyvene skal det fortsatt stilles økonomisk garanti for.

Det er løyvehaverne eller banken som sier opp garantien, ikke fylkeskommunen. Løyvehavere som vil være tilknyttet sentral eller kjøre på andre kontrakter, må sjekke om de man kjører for stiller krav om bankgaranti.

Driveplikten forsvinner

Det er ikke lenger noe krav til å holde løyvet i drift til visse tider eller på visse steder. Løyvehaverne kan selv velge når de vil drive løyvet. Drosjesentraler og andre kontrakter kan stille egne krav om når løyvet skal være i drift.

Ikke lenger krav om å være tilknyttet drosjesentral 

Løyvemyndigheten kan ikke lenger pålegge noen å være tilknyttet drosjesentral, eller kreve endringer i sentralens reglement eller kjørelister. Det betyr at drosjeeiere som vil være tilknyttet drosjesentral må ha en avtale med sentralen.

Løyvedistriktene gjelder ikke lenger

I utgangspunktet kan drosjene nå kjøre hvor de vil i hele Norge. Det finnes ikke lenger løyvedistrikter eller stasjoneringssteder. Men det finnes noen unntak: 

Unntak 1: Fylkeskommunen kan innføre eneretter

Fylkeskommunen kan tildele eneretter i enkelte kommuner eller områder. Enerettene fungerer omtrent som de gamle løyvedistriktene, og beskytter de som har eneretter mot konkurranse. Når det er innført enerett et sted kan ikke andre enn den som har eneretten utføre drosjetransport i form av praiing, oppstilling på holdeplass, eller bestilling av enkeltturer i det området eneretten gjelder for.

Eneretter påvirker ikke kontraktmarkedet, som for eksempel skoleskyss eller pasienttransport.

Fylkeskommunen bestemmer hvilke områder som skal være enerettsområder i forskrift. Enerettene lyses ut på anbud. Hvor det er innført eneretter og hvem som har enerettene blir annonsert på vår nettside. 

Unntak 2: Fylkeskommunen kan innføre miljøkrav

Løyvemyndigheten kan fastsette forskrift om øvre grense for miljøskadelig utslipp for drosjekjøring. Den øvre grensen kan variere fra kommune til kommune. Hva som er grensen for hver enkelt kommune, vil annonseres på nettsiden vår, og det vil være minst fire års frist for å oppfylle miljøkravene.

Kjøring i enerettskommuner og kommuner med miljøkrav

Løyvehaver kan utføre oppdrag fra et sted utenfor kommunen til et sted innenfor kommunen. I forbindelse med en slik tur er det tillatt å ta med passasjerer på oppdrag ut av kommunen. Tomkjøring inn i kommunen for å utføre oppdrag ut av kommunen er bare tillatt for bestilte turer. 

Maksimalprisforskriften

Maksimalprisforskriften er gjeldende i alle kommuner i Trøndelag, unntatt Trondheim kommune. 

Utstyr i drosjen

Bilen må være registrert som drosje

Det er fortsatt krav om at bilen er registrert i motorvognregisteret som drosje. Drosjer må til EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) hvert år.

Det er fortsatt krav om taksameter, og alle turer må logges

Kravet til taksameter er som før. Kontakt Justervesenet for mer informasjon om krav til taksameter. I tillegg innføres det krav om loggføring av den geografiske posisjonen til drosjen, som markerer start- og sluttpunkt for hver tur. Opplysningene skal lagres i 60 dager.

Krav til merking av drosjen

Det innføres følgende krav til merking av drosjen:

 • Drosjer skal være merket på begge sidedørene med fylkesbokstav og løyvenummer.
 • Om løyvenummeret begynner med en eller flere nuller er det ikke nødvendig å ta med disse.
 • Merkingen skal være minst 10 cm høy og i en farge som står i kontrast til fargen på bilen.
 • Det er frivillig å ha taklampe, men de som vil ha taklampe må følge kravene i kjøretøyforskriften § 28-4 nr. 12. Det er krav om taklampe for å kunne kjøre i kollektivfelt på veien. Taklampe skal merkes «TAXI» i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer.
 • Det er ikke nødvendig å skifte ut løyvedokumentet eller taklampa, men sidedøren på bilen må merkes med løyvenummeret. Eksempel: Drosjeløyve 50 03 0070 i Trøndelag merkes «TR 70» på taklampe. Samme merking skal stå på sidedøren. Dette gjelder også løyver utstedt før 1. november.

Hvem kan kjøre drosjen?

Det er fortsatt krav om kjøreseddel, og sjåføren må ta sjåføreksamen hos Statens vegvesen.

Et nytt krav for å få kjøreseddel er at sjåføren må bevise faglig kompetanse, slik som løyvehaverne måtte før. Sjåføren må også ha hatt førerkort uten avbrudd i minst to år. Kravet om kjentmannsprøve forsvinner, slik at kjøreseddelen er gyldig i hele landet. Kravet om bestått drosjesjåføreksamen gjelder kun for nye søkere. 

Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp.

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle, må du legge dokumentasjon på bestått teoriprøve og oppkjøring for drosjesjåfører (kompetansebevis) ved søknaden om ny kjøreseddel. 

Hvis du har gyldig yrkessjåførkompetanse for persontransport, trenger du ikke ta drosjesjåføreksamen.

 

Kontakt Statens vegvesen for nærmere informasjon om sjåføreksamen.

Andre typer løyver

Reserveløyver blir til hovedløyver

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger noen forskjell på hovedløyver og reserveløyver, siden det ikke er noen plikt til å holde løyvet i drift. Alle reserveløyver blir da drosjeløyver på lik linje med hovedløyver.

Overgangsordning for selskapsvognløyver og handikapløyver med liten bil

Selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med inntil ni sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2022. Etter det må de ha drosjeløyve for å fortsette virksomheten.

Overgangsordning for maxitaxi og handikapløyver med stor bil

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2025. Etter det må de ha turvognløyve for å fortsette virksomheten.

Bestyrerordning, oppsigelse og tilbakekalling

Bestyrerordningen opphører

Da det ikke lenger er krav om å holde drosjeløyvet i kontinuerlig drift, er det heller ikke behov for en bestyrerordning. Det vil ikke være mulig å bortbestyre løyver etter 1. november 2020, og løyvehaverne må i stedet ta stilling til om de vil si opp løyvet, skaffe sjåfør eller la løyvet være ute av drift i en periode.

Oppsigelse må fortsatt sendes til fylkeskommunen

Den som vil si opp drosjeløyvet sitt må fortsatt gi beskjed til løyvemyndigheten og levere tilbake løyvedokumentet. Det er ikke lenger nødvendig å melde fra til fylkeskommunen tre måneder i forveien, men det kan være at avtaler mellom løyvehaveren og sentralen stiller slike krav.

Fylkeskommunen kan fortsatt tilbakekalle løyver

Løyvemyndigheten kan fortsatt kalle tilbake løyvet når løyvehaveren ikke fyller krav og vilkår til å ha løyve, eller ikke retter seg etter forskrifter og vilkår for å drive løyvet.
Ved dødsfall eller konkurs kan løyvemyndigheten kalle tilbake løyvet uten varsel. Dersom etterlatte vil fortsette virksomheten kan løyvet kalles tilbake etter seks måneder, ikke tre år som tidligere.

Endring av selskapsform eller organisasjonsnummer

Fylkestingets vedtak 135/18 – Drosjepolitikk Trøndelag oppheves fra den dato ny yrkestransportlov gjøres gjeldende (vedtatt i fylkestinget 17.06.20, sak 71/20).

I forbindelse med endring av selskapsform eller organisasjonsnummer, gjør vi oppmerksom på at det etter Yrkestransportloven §28, ikke er mulig for en løyvehaver å overlate løyvet sitt til andre uten samtykke fra løyvemyndigheten.

Vi understreker at et løyvedokument er juridisk knyttet til organisasjonsnummer og ikke til person/eier.

Endring av selskapsform fra enkeltpersonforetak til heleid aksjeselskap

Dette faller bort ved innføring av nytt drosjeregelverk. Nå må det søkes om nye løyver i det selskapet man vil ha løyver i.

Når nye løyvedokumenter mottas, sier du/foretaket opp gamle løyvedokumenter og disse returneres til løyvemyndigheten sammen med oppsigelsen. Det er ikke oppsigelsestid lenger ovenfor løyvemyndigheten, men det kan være sentraler som har regler for oppsigelser som du må forholde deg til.

Fusjon mellom selskaper / sletting av selskap

Det er ikke lenger mulig å overføre løyver fra overdratt selskap til overtakende selskap. (Det nye nasjonale løyveregisteret genererer fortløpende nye løyvenummer, og gjenbruk av nummer er ikke mulig.) Dersom man ønsker å beholde det antall løyver som det overdratte selskapet var innehaver av, må man søke om nye løyver i det overtakende selskapet. Man må søke på vanlig måte. Det vil si at alle påkrevde attester for daglig leder og foretaket må sendes inn sammen med søknadsskjemaet.

Vi gjør oppmerksom på at det i en slik situasjon vil være lurt å søke om nye løyver før fusjon er gjennomført, da løyvemyndigheten vil få varsel fra Brønnøysundregistrene om at foretaket er sletta. Løyvemyndigheten vil da fatte vedtak om endelig tilbakekalling av løyver som er registrert på det sletta foretaket, noe som medfører at disse løyvene tas ut av drift, før nye er på plass.

Start i god tid, det kan fort ta rundt 2 måneder før all nødvendig dokumentasjon er på plass.

Etter at man har mottatt nye løyvedokumenter utstedt på overtakende selskap, kan man fullføre prosessen rundt fusjonen og avvikling av overdratt selskap.

Hva skjer dersom man har avviklet et foretak og har tenkt at man kan ta med seg løyvedokument registrert på gammelt foretak inn i nytt foretak?

Løyvemyndigheten vil få varsel fra Brønnøysundregistrene om at foretaket er sletta. Løyvemyndigheten vil da fatte vedtak om endelig tilbakekalling av løyver som er registrert på det sletta foretaket. Som tidligere sagt er løyver knyttet til organisasjonsnummer og ikke til person. Dette gjelder selv om tanken har vært å videreføre løyvepliktig drift i nytt selskap. 

Dette betyr at foretaket fra dato for sletting i Brønnøysundregistrene ikke lenger kan drive med løyvepliktig transport. I vedtaket fra løyvemyndigheten vil man få informasjon om bakgrunn og om prosessen videre for å skaffe seg nytt løyvedokument på det nye foretaket. Erfaringsmessig er dette en prosess som kan ta tid (nye attester m.m.).

Man kan klage på dette vedtaket, men regelverket er klart, og det skal gode grunner til for at klagen blir tatt til følge.

Hva må et foretak gjøre i en slik situasjon?

Den ansvarlige i foretaket må kontakte løyvemyndigheten så raskt som mulig for å gi informasjon og for å få informasjon og rettledning.

Konsekvensen dersom det blir avdekket at man driver løyvepliktig transport med ugyldig løyve

For å kunne drive transport mot vederlag må foretaket være innehaver av gyldig løyve. Dersom man gjennomfører løyvepliktig transport og benytter løyvedokument til et selskap som er avviklet vil man kunne oppleve å bli ilagt en eller flere sanksjoner ved en kontroll. Foretaket må stanse all løyvepliktig transport fram til man har fått på plass nye gyldige løyvedokument i foretaket. Å drive transport mot vederlag uten løyve er straffbart.

Sist oppdatert 09.02.2021