Faktafredag - Driftsresultat Trøndelag 2020

Netto driftsresultat  og renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 2020
Netto driftsresultat og renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 2020

2020 var et uvanlig år også for kommune og fylkesøkonomien. KOSTRA - Kommuneregnskap for 2020 viser at kommune i Trøndelag i snitt hadde et netto driftsresultat på 3,6 % av brutto driftsinntekter og en netto renteeksponering på 53,5 % brutto driftsinntekter.

Snittet for alle kommunen i landet var henholdsvis 2,5 % og 51,2 %. Trøndelag fylkeskommune hadde et netto driftsresultat på 2,9% av brutto driftsinntekter i 2020, snittet for fylkeskommunene var 5,7 %.

I KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering) finner man blant annet regnskapstall for kommuner og fylker, både overordnede nøkkeltall og detaljerte tall for enkelt sektorer. Dette gir muligheter for å sammenligne fylker og kommuner. KOSTRA tallene for 2020 viser de første regnskapstallene for mange nye sammenslåtte kommuner og fylker.

Nøkkeltallene for kommuneregnskapet for 2020

I kommuneregnskapet for 2020 ser man at det er store forskjeller mellom de trønderske kommunene. I tabellen nedenfor finner man 9 utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskapet.

Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap 2020
Utvalgte nøkkeltall for kommuneregnskap 2020

Netto driftsresultat er den mest sentrale indikatoren på økonomisk balanse i kommunene. Nøkkeltallet viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og er et uttrykk for hva kommunen har til disposisjon til avsetninger, inndekning av tidligere underskudd (merforbruk) og investeringer. Som en generell anbefaling og med bakgrunn i prinsippet om formues bevaring, bør netto driftsresultat over tid utgjøre minst 1,75 % av kommunenes brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2020
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 2020

De økonomiske resultatene for kommunesektoren i Trøndelag har vært jevnt over gode i flere år. 2020 var et spesielt år også for økonomien for trønderske kommuner. Dette er første år med konsoliderte regnskapstall for mange sammenslåtte kommuner. I tillegg fikk man Covid-19 som førte med seg mange ekstraordinære kostnader, det har også vært flere runder med ulike ekstraordinære bevilgninger for å kompensere for utfordringer knyttet til Covid-19. Tallene for 2020 må dermed tolkes med forsiktighet siden de på ingen måte viser en normaltilstand. Tallene for 2020 er også påvirket av at det også i 2020 betydelige utbetalinger fra Havbruksfondet til flere av kystkommunene i Trøndelag.

I 2020 lå gjennomsnitt for kommunene i Trøndelag på driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter på 3,6 %. Dette er en del over landsgjennomsnittet (uten Oslo) på 2,5 %. I Trøndelag, som i resten av landet, var det en betydelig spredning mellom kommunen på nivået på netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i stor, fra Roan på 19,9 % i Flatanger til -3,0 % i Indre Fosen. Kun 4 av 38 kommuner i trøndelag hadde et negativt netto driftsresultat i 2020. 18 av 49 kommuner i det som i dag er Trøndelag hadde negativt netto driftsresultat i 2019

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/kommunenes-resultat-og-likviditet

Netto renteeksponering i prosent av  brutto driftsinntekter 2020
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter 2020

Hvor mye den enkelte kommune tåler å ta opp av lån er avhengig av inntektsnivå, sammensetningen av lånegjelden og viktigheten av nye investeringer for å kunne yte gode og effektive tjenester.

Lånefinansiering av investeringer vil ha konsekvenser for løpende drift. Samtidig belaster ikke alle låneopptak kommunens økonomi like mye. Kommunene har bl.a. store investeringer innen VAR-området (vann, avløp og renovasjon), der kapitalutgiftene dekkes av gebyrer til innbyggerne etter prinsippet om selvkost. Det er også ulike ordninger med rentekompensasjon på visse typer investeringer og kommunen kan ta opp lån til videre utlån, f.eks. startlån fra Husbanken.

Netto renteeksponering målt i forhold til driftsinntektene viser hvor mye av kommunens renteeksponerte gjeld som er igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra. Variabelen viser således hvor sårbar kommunen er for endringer i renta. I 2020 lå netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter på 53,5 % for kommunene i Trøndelag. Dette er litt over gjennomsnittet for landet på 51,2 %.

De trønderske kommunene hadde en egenfinansieringsgrad av investeringene i 2020 på 35,4 %. Tilsvarende for landet var 34,9 %.

Se også : https://trondelagitall.no/statistikk/kommunenes-gjeld-og-egenkapital-0

Nøkkeltallene for fylkeskommuneregnskapet for 2020

I nøkkeltallene for fylkeskommuneregnskapet for 2019 finner man at Trøndelag fylkeskommune hadde et netto driftsresultat på 2,9 % av brutto driftsinntekter i 2019, opp fra 2,0 % i 2019 og ned fra 4,0 % i 2018. Mens snittet for fylkeskommunene (uten Oslo) var et netto driftsresultat på 5,7 % av brutto driftsinntekter i 2020. Netto driftsresultat er en viktig indikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Trøndelag fylkeskommune har et finansielle måltall på at netto driftsresultat bør være på 4 prosent av brutto driftsinntekter.

Utvalgte nøkkeltall for fylkeskommuneregnskap 2020
Utvalgte nøkkeltall for fylkeskommuneregnskap 2020

Nøkkeltallene for fylkeskommuneregnskapet viser at Trøndelag fylkeskommune ligger en del høyere enn de andre fylkeskommunene på langsiktig gjeld, brutto investerings utgifter og netto renteeksponering i forhold til driftsinntektene.

Trøndelag fylkeskommune hadde i 2020 langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser på 120,2 % av brutto driftsinntekter, dette er ned fra 133,4 % i 2019. I 2019 var snittet for fylkeskommunene (uten Oslo) en langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser på 78,5 % av brutto driftsinntekter. Dette henger sammen med Trøndelag fylkeskommune over flere år har foretatt større investeringer knyttet til vei og skole. Hvor mye den enkelte fylkeskommune tåler å ta opp av lån er avhengig av inntektsnivå, sammensetningen av lånegjelden og viktigheten av nye investeringer for å kunne yte gode og effektive tjenester. Trøndelag fylkeskommune har et finansielle måltall på at gjeld som belaster driftsøkonomien, over tid ikke skall utgjøre mer enn 113 prosent av brutto driftsinntekter.

Trøndelag fylkeskommune hadde en netto renteeksponering på 62,1 % av brutto driftsinntekter i 2020, ned fra 66,1 % i 2019. I 2020 var snittet for fylkeskommunene (uten Oslo) en netto renteeksponering på 27,4 % av brutto driftsinntekter. Netto renteeksponering målt i forhold til driftsinntektene viser hvor mye av kommunens renteeksponerte gjeld som er igjen etter at rentekompensasjon og rentebærende likviditet er trukket fra. Variabelen viser således hvor sårbar fylkeskommunen er for endringer i renta.

Se også: https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/Rapporter-og-planer/

Kilder og metode

Tallene som er brukt i denne artikkelen er fra de reviderte KOSTRA-tallene for 2020, publisert 15.6.2020. Det er brukt tall utvalgte nøkkeltall fra kommune og fylkeskommune regnskapet fra SSB tabell 12134 og 12133.

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.