Faktafredag - Antall nyetableringer i perioden 2010-2019

Antall nyetableringer i perioden 2010-2019 per 1000 innbyggere
Antall nyetableringer i perioden 2010-2019 per 1000 innbyggere

Det er en høy nyetableringsaktivitet i næringslivet i Trøndelag. Det ble etablert 5 237 nye foretak i 2019, noe som tilsvarer 16,1 % av de eksisterende foretakene i fylket. Under halvparten av nyetablerte foretak overlever i mer enn 1 år og det er ca. 30 % som overlever i 5 år.

Gründervirksomhet og etablering av nye bedrifter er sentrale drivkrefter for langsiktig vekst i sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Det er kun en liten andel av nye foretak overlever de første årene etter oppstart, men for å opprettholde et dynamisk og innovativt næringsliv er Trøndelag avhengig av at man har gründere som tør å prøve ut nye forretningsideer.

Se også: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/faktafredag---virksomheter-i-trondelag-utvikling-fra-2010-til-2021/

Se også: https://trondelagitall.no/statistikk/virksomheter-og-foretak

I perioden 2010 til 2019 har det i snitt blitt etablerert 4 400 foretak i året i Trøndelag. Total ble det etabler 43 766 nye foretak i Trøndelag i perioden 2010-2019, det er 92,9 foretak per 1 000 innbyggere Den høyeste etableringsfrekvensen finner man imidlertid i Trondheim der det i perioden 2010 til 2019 i snitt ble startet ca. 2 300 foretak per år, i løpet av perioden ble det etablert 112,4 foretak per 1 000 innbygger i Trondheim. Antall foretaks etableringer i Trøndelag er en stigende trend, Det ble etablert 5 237 nye foretak i 2019, noe som tilsvarer 16,1 % av de eksisterende foretakende i fylket. Nyetableringsaktiviteten i 2019 var ned 0,5 % sammenligne med året før, men er opp 9,9 % sammenlignet med tre år tidligere.

Antall nyetableringer i perioden 2010-2019 per 1000 innbyggere
Antall nyetableringer i perioden 2010-2019 per 1000 innbyggere

Under halvparten av nyetablerte foretak overlever det første året

Når man ser på nettoendringen i antall foretak i perioden 2010 til 2019 var den på 5 383 foretak eller 18,3 %. Altså er nettoendringen på samme nivå som antallet nye foretak som ble etablert i 2019. Dette er en tydelig indikator på at i tillegg til høy etableringsaktivitet er det også en stor mengde virksomheter som avvikles hvert år.

De fleste nyetablerte foretak har en kort levetid, i underkant av 30 % overlever i 5 år. Over halvparten av foretakene avvikes i løpet av føreste år etter etablering. Nyetablerte foretak i Trøndelag har en litt lavere overlevelsesgrad enn landssnittet. Det er spesielt innen varehandel og serveringsvirksomhet at man har både høy etableringsaktivitet og lav levetid blant bedriftene. Men også innenfor IKT og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting ser man at det er høy etableringsaktivitet og en stor andel bedrifter med kort levetid.

Overlevelsesandel blant nyetablerte foretak i Trøndelag i perioden 2004-2017
Overlevelsesandel blant nyetablerte foretak i Trøndelag i perioden 2004-2017

60 % av foretakene har ingen ansatte og 92 % har færre enn 10 ansatte

Ved utgangen av 2019 var det er 32 527 registrert foretak i Trøndelag. Antall registrerte foretak i Trøndelag har steget med 1,3 % i løpet av det 2019. De fleste foretakene i Trøndelag er forholdsvis små, 92 % av foretakene i Trøndelag har mindre enn 10 ansatte og de fleste av de igjen er enkeltpersonforetak eller andre foretak uten ansatte. Det er også blant enkeltpersonforetakene man har hatt den største veksten. I perioden 2010-2019 har det blitt 4 657 flere registrerte enkeltpersonforetak og andre foretak uten ansatte i Trøndelag.

Utvikling i antall foretak i trøndelag fordelt på foretaksstørrelse
Utvikling i antall foretak i trøndelag fordelt på foretaksstørrelse

Selv om det er forholdvis får store foretak med mer enn 250 ansatte så står disse for en stor andel den totale sysselsettingen og omsetningen til trønderske foretak. Ca. 0,1% av foretakene i Trøndelag har 250 eller flere ansatte, men disse står for 15 % av sysselsettingen og 26 % av omsettingen i trønderske foretak.

Omsetning og sysselsetting i trønderske foretak i 2018 etter foretaksstørrelse
Omsetning og sysselsetting i trønderske foretak i 2018 etter foretaksstørrelse

Kilder og metode

Tallene i denne artikkelen er hentet fra SSB tabell 06681, 07196, 08774 og 08228. Det er også brukt tall fra SSB tabell 07459 for å beregne nyetableringsaktiviteten per kommune i forhold til folketall. Statistikken som er brukt i denne artikkelen beskriver foretak unntatt offentlig forvaltning og primærnæringene.

I dagligtale benyttes begrepene foretak, virksomhet og bedrift ofte om hverandre. Når man sier bedrift, mener man ofte det som i statistikksammenheng betegnes som et foretak.

Et foretak er det man oppretter når man registrerer seg for å drive virksomhet i Norge. Foretak defineres som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet.

Et foretak kan ha én eller flere underenheter som utfører aktivitet. Det er disse enhetene som i statistikken omtales som virksomheter

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag.