Faktafredag - Virksomheter i Trøndelag utvikling fra 2010 til 2021

Virksomheter i Trøndelag fordelt på antall ansatte
Virksomheter i Trøndelag fordelt på antall ansatte

Per 1. januar 2021 var det registret 51 760 virksomheter i Trøndelag. Dette er 761 eller 1,5 % flere enn per 1. januar 2020.

Antall virksomheter i Trøndelag med ansatte har imidlertid gått ned med 0,6 %, en nedgang på 103 Virksomheter. Det var 17 098 virksomheter med ansatte i Trøndelag per 1. januar 2021, noe som er 33 % av virksomhetene i fylket. 67 % av virksomhetene i Trøndelag har ingen ansatte, hovedsakelig er dette enkeltpersonsforetak.

Til tross for Covid-19 så var det i 2020 en økning i antall registeret virksomheter i Trøndelag. Denne økningen var i stor grad drevet at virksomheter uten ansatte. Det vil i all hovedsak si enkeltpersonsforetak. Totalt var det per 1. januar 2021 var det registret 51 760 virksomheter i Trøndelag. Dette er 761 eller 1,5 % flere enn per 1. januar 2020. Antall virksomhet uten ansatte økte imidlertid med 864 elle 2,6 % mens antall virksomheter med ansatte gikk ned med 103 eller -0,6 %. Selv om det har vært en liten nedgang i antall virksomheter i Trøndelag med ansatte i 2020 så er det en forholdvis liten med tanke det betydelige sjokket som næriglivet har opplevd i 2020. 

Det er spesielt blant virksomheter med 5-9 ansatte at man har sett en nedgang i løpet av 2020. Fra 1. januar 2020 til 1. januar 2021 så var det en netto nedgang -2,6 % eller -94 virksomheter med 5-9 ansatte i Trøndelag. Total var det 3 531 Virksomheter med 5-9 ansatte i Trøndelag per 1. januar 2021, noe som er 6,8 % av alle virksomhetene i fylket.

Det er en langsiktig trend at antall virksomheter uten ansatte vokser raskere enn antall virksomheter totalt sett. Går man tilbake til 2010 så utgjorde virksomheter uten ansatte 60,9 % av virksomhetene i Trøndelag, denne andelen har økt til 67,0 % per 1. januar 2021. Denne trenden er ikke unik for Trøndelag nasjonalt har man sett den samme utviklingen. 66,8 % av virksomheten i Norge var uten ansatte i 2021, opp fra 61,0 % i 2010.

Endring i antall virksomheter i Trøndelag 2010-2021 

Ser man på perioden 2010 til 2021 så har antall virksomheter i Trøndelag økt med 21,8 % eller 9 275 virksomheter. 94,7 % av nettoveksten i virksomheter i Trøndelag i perioden har kommet blant virksomheter uten ansatte. Det var en vekst på 33,9 % eller 8 779 blant virksomheter uten ansatte i perioden 2010-2021.

Virksomheter i Trøndelag fordelt på antall ansatte
Virksomheter i Trøndelag fordelt på antall ansatte

Virksomheter med 1-4 ansatte står for 15,8 % av virksomheten i Trøndelag per 1. januar 2021. Denne gruppen har hatt en negativ vekst på -5,9 % eller -518 virksomheter i perioden 2010-2021. Virksomheter med 5-9 ansatte står for 6,8% av virksomheten i Trøndelag per 1. januar 2021. Denne gruppen har hatt en vekst på 0,7 % eller 23 virksomheter i perioden 2010-2021. 

Blant virksomheter med 10-19 ansatte så ser man en noe sterkere vekst, 17,3 % eller 395 virksomheter i perioden 2010-2021. Denne gruppen utgjør 5,2 % av virksomhetene i Trøndelag. Når det gjelder virksomheter med 20 eller flere ansatte så utgjør disse 5,2 % av virksomheten i Trøndelag, men en betydelig større andel av sysselsettingen. Det har i perioden 2010-2021 vært en vekst på 596 eller 28,4 % i antall virksomheter i Trøndelag med 20 eller flerre ansatte i Trøndelag i perioden 2010-2021

Hvilke næringer har størst vekst i antall virksomheter.

Når man ser på hvilke næringer hvor det i Trøndelag har blitt flere virksomheter i perioden 2010-2021 så finner man at det spesielt er Bygg og anleggsbransjen med 1 483 flere virksomheter (36,0 % vekst), Omsetning og drift av fast eiendom med 1 539 flere virksomheter (44,7 % vekst) og Kultur underholdning og fritid med 1 176 flere virksomheter (85,8 % vekst) som har stått for mye av veksten. 

Jordbruk, skogbruk og fiske er den eneste næringen som har hatt en betydelig nedgang i antall virksomheter i perioden 2010-2021, en reduksjon på 567 virksomheter i Trøndelag. Noe som er en nedgang på 5,9 %. Prosentvis har offentlig administrasjon hatt en betydelig reduksjon i antall registeret virksomheter i Trøndelag i perioden 2010-2021, ned 19,2 % noe som er 124 virksomheter. 

Endring i virksomheter i trøndelag 2010-2021 fordelt på næring - Alle grupper.
Endring i virksomheter i trøndelag 2010-2021 fordelt på næring - Alle grupper.

Hvis man ser kun på virksomhetene med ansatte så får man et litt annet bilde. Det er fremdeles Bygg og anleggsbransjen med 22,2 flere virksomheter (36,0 % vekst) som har hatt størst vekst. Man finner imidlertid en betydelig nedgang i antall virksomheter i flere næringer. Spesielt har varehandelen en stor nedgang – 256 færre virksomheter i Trøndelag i 2021 sammenlignet med 2010, en nedgang på 7,3 %

Endring i virksomheter i trøndelag 2010-2021 fordelt på næring - Med ansatte
Endring i virksomheter i trøndelag 2010-2021 fordelt på næring - Med ansatte

Interaktivt Dashboard på virksomheter i Trøndelag 

Under finner du et Interaktivt dashboard på virksomheter i Trøndelag fra Trøndelag. Dashboardet blir kontinuerlig oppdatert når det kommer nye tall på virksomheter i Trøndelag fra Trøndelag og når historiske tall blir revidert. Dashboardet har flere sider, husk å bla mellom sidene for å se de ulike visningen

Kilder og metode

Dataene som er brukt i denne artikkelen kommer fra SSB tabell 07091.

Definisjon foretak og virksomhet: Et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig avgjørelsesmakt. En virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe. Et foretak kan ha én eller flere underenheter som utfører aktivitet. Det er disse enhetene som omtales som virksomheter. I dagligtale brukes begrepet bedrift ofte om både foretak og virksomhet

Faktafredag - Fakta om Trøndelag hver fredag

Faktafredag er en artikkelserie som hver fredag kort presentere noen tall og fakta om Trøndelag