Vil styrke arbeidet med forskning og innovasjon i kommunene

Trøndelag fylkeskommune, KS og Fylkesmannen samarbeider for økt mobilisering til forskning, utvikling og innovasjon i de trønderske kommunene.

Den 18. oktober inviterte Trøndelag fylkeskommune, KS og Fylkesmannen til TrønderNett-samling på Stiklestad. Her deltok både representanter fra innovasjonsselskap (næringshager og inkubatorer) og trønderske kommuner for å se på ulike samarbeidsmuligheter for økt FoU i kommunal sektor.

DISKUSJON OM SAMARBEID: Hans Petter Kvikne og Guri Heggem fra Røroshagen Næringshage i samtale med Ingrid Rolseth Holt fra Selbu kommune. Foto: Ida Valsø
DISKUSJON OM SAMARBEID: Hans Petter Kvikne og Guri Heggem fra Røroshagen Næringshage i samtale med Ingrid Rolseth Holt fra Selbu kommune. Foto: Ida Valsø

Kompetansekobling

Formålet med samlingen var å diskutere om samarbeid mellom innovasjonsselskaper og kommuner kan føre til økt forskning, utviklingsarbeid og innovasjon (FoUI) i kommunal sektor.

For å fremme FoUI-arbeid i bedrifter benyttes kompetansemegling for å kople bedrift og FoU-miljø. Meglerne har erfaring fra bedriftsutvikling og god kjennskap til regionens ulike forskningsmiljø, og hjelper bedriftene med å identifisere problemstillinger og utvikle prosjektene, samt til å koble dem med de riktige forsknings- og innovasjonsmiljøene.

Med stadig flere kompliserte oppgaver og et økende krav om å jobbe smartere og mer effektivt begynner også en del kommuner å se et behov for å styrke sitt arbeid rundt forskning og innovasjon. Hvis det opprettes en god dialog mellom kommuner og innovasjonsselskap, kan innovasjonsselskapene hjelpe kommunene med å knytte kontakt med FoU-miljøene, og dermed bruke den kompetansen som allerede finnes i regionen.

FoUI-kontakt i kommunene

På TrønderNett-samlingen fikk representanter fra kompetansemeglermiljø og kommuner i de ulike regionene anledning til å bli bedre kjent. De diskuterte blant annet hvordan de kan utvikle et samarbeid for å få opp gode ideer og jobbe med innovasjon i kommunene.

KS rådmannsforum har oppfordret alle kommunene i Trøndelag til å utpeke egne FoUI-kontakter som kan ha jevnlig dialog med de innovasjonsmiljøene som kan være aktuelle samarbeidspartnere og koblere. De fleste regionene så for seg at dette vil være et godt utgangspunkt for å utvikle et fruktbart samarbeid.

I SAMTALE: Representanter fra Fosen Innovasjon, Indre Fosen og Ørland kommune. Foto: Ida Valsø
I SAMTALE: Representanter fra Fosen Innovasjon, Indre Fosen og Ørland kommune. Foto: Ida Valsø

Videreføring av velfungerende tilbud

I flere år har Forskningsrådet satset på å fremme forskningsbasert innovasjon i nærings- og arbeidsliv gjennom VRI-programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon). En videreføring av dette programmet er DistriktForsk, et tilbud fra Trøndelag fylkeskommune og Forskningsrådet for å styrke og utvikle næringslivet i regionen.

Gjennom DistriktForsk kan små og mellomstore bedrifter som ønsker å ta i bruk forskning i sitt utviklingsarbeid få hjelp av erfarne kompetansemeglere til å utvikle gode ideer og prosjekter, samt å kobles til riktig kompetansemiljø. På TrønderNett-samlingen diskuterte deltakerne mulighetene for kommunene til å kopiere denne ordningen og bruke den som et nytt virkemiddel til å utvikle offentlig sektor i fylket.

God geografisk dekning

Sentrale FoU-miljø i Trøndelag er blant andre NTNU, Nord Universitet og forskningsinstituttene SINTEF og TFoU. De forskjellige innovasjonsmiljøene er lokalisert over hele fylket, og alle kommuner har dermed noen relativt nært seg som de kan diskutere FoU-prosjekt med.

I fylkets mange kommuner vil det være variasjon i behovet for ekstern FoUI-kompetanse.  Målet er å gi et tilbud til de kommunene som ønsker å bruke FoU for å utvikle kommunen, gjennom å sørge for et tettere samarbeid med FoU-miljø, forskere, studenter, bedrifter og andre kommuner. Innovasjonsselskapene med sine nettverk og erfaringer med ide- og prosjektutvikling vil kunne bidra til kontinuerlig, økt arbeid med innovasjon i de trønderske kommunene.

Veien videre

De involverte partene fortsetter en dialog rundt det initiativet Trøndelag fylkeskommune, KS og Fylkesmannen nå har satt i gang. Fylkesadministrasjonen vil legge frem et forslag for politisk behandling om at en lignende modell som bedriftene benytter seg av, også kan benyttes av trønderske kommuner og dermed mobilisere flere av dem til bruk av forskning i sitt innovasjons- og utviklingsarbeid. Intensjonen er å bli enige om en struktur i løpet av året, og komme i gang med ordningen allerede i 2019.