Strakstiltak for næringslivet i Trøndelag

Frø er sådd og det begynner å spire.

Styret i Regionalt forskningsfond Trøndelag har som følge av koronakrisa besluttet å øke ramma for forsknings- og utviklingsprosjekter i 2020.

For raskere saksbehandlingstid har styret også besluttet å gå over til løpende søknadsmottak og flere innleveringsfrister i år samt administrativ behandling om mindre forskningsprosjekter i vår. Dette er sekretariatsleder, Linda Bye, glad for.

 – Det gir oss mulighet til å støtte flere gode FoU-prosjekter samtidig som det gir bedriftene muligheten til å komme raskere i gang med arbeidet.

23,5 millioner til Trønderske bedrifter

Regionalt forskningsfond Trøndelag har i 2020 i overkant av 23,5 millioner kroner til utdeling. Dette er penger som skal komme bedrifter og kommuner i Trøndelag til gode.

I samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner skal prosjektene bidra til å løse næringslivets og kommunale virksomheters behov og utfordringer for nye og mer effektive produkter og tjenester, og finne nye og bedre måter å organisere arbeidet på.

Første frist for å søke om støtte er 6. mai. Da lyser fondet ut mindre forskningsprosjekter (såkalt kvalifiseringsstøtte) der det er mulig å søke om inntil 500 000 kr i støtte for å komme i gang med et forsknings- og innovasjonsløp.

For mer informasjon om hvem som kan søke og hva det kan søkes støtte til, se Regionalt forskningsfond Trøndelag sine nettsider.

Støtte til kompetanseheving i bedrifter

En annen støtteordning som har kommet på plass nå er BIO Trøndelag 2020 (bedriftsintern opplæring). Gjennom ordningen kan småbedrifter og enkeltpersonsforetak søke om støtte til kompetanseheving for ansatte for å møte omstillingsbehov som følge av koronasituasjonen.

Siv Merethe Belbo, seniorrådgiver næring i Trøndelag fylkeskommune, har vært med på å utarbeide den nye ordningen som retter seg spesielt mot små bedrifter og enkeltmannsforetak som er hardt rammet.

– Det har vært en enorm etterspørsel etter BIO-midlene siden utlysningen ble åpnet sist fredag. I 2020 prioriteres bransjer som blant annet opplevelsesnæringene herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter samt mat- og restaurantbransjen i Trøndelag.

Ved at bedriftene konkretiserer sine opplæringstiltak vil de kunne få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, lønnsutgifter og andre dokumenterte utgiftsbehov til deltakerne i opplæringsperioden.

Mer informasjon om ordningen har næringshagene, innovasjonsselskapene og næringsapparatet i kommunene. Se også søknadsinformasjon som ligger i Regionalforvaltning