Knytter kontakt med flere bedrifter

Sofie Møller presenterer oppgaven sin på workshop for Fornybarklyngens medlemsbedrifter. Foto: privat.
Sofie Møller presenterer oppgaven sin på workshop for Fornybarklyngens medlemsbedrifter. Foto: privat.

Gjennom samarbeid med Fornybarklyngen får Sofie et større nettverk mens hun skriver masteroppgave

Sofie Møller holder på med en mastergrad i energi og miljø ved NTNU. Hun er interessert i miljø og livsløp og skriver nå en masteroppgave hvor hun studerer energibruk i oppdrettsnæringa.

Engasjert veileder

Det var tilfeldigheter som førte til at Sofie nå forsker på energieffektivisering innenfor fiskeoppdrett. Hun gir sin veileder, Johan Berg Pettersen ved Program for Industriell økologi på NTNU, mye av æren for at hun ble interessert i temaet.

– Det er litt tilfeldig at jeg begynte å interessere meg for fiskeoppdrett. Jeg har en veldig inspirerende veileder som fikk meg også engasjert. Og nå synes jeg det er veldig spennende å skrive om en næring i endring – som er viktig for Norge.

– I tillegg er det interessant å jobbe tett på næringa. Da kan jeg høre om bedriftene bare er interessert i laksen og lakselusa, eller om de også er opptatt av å redusere utslipp.

Klyngesamarbeid

Fornybarklyngen er en næringsklynge med flere medlemsbedrifter, hvor bedriftene har ønsker om å bidra til bærekraftig verdiskaping og fornybar forretningsutvikling. I samarbeid med NTNU, Enova og NCE Aquatech Cluster ser de på muligheter for redusert klimaeffekt og bedre energieffektivitet i havbruksnæringen.

– Veilederen min hadde allerede opprettet kontakt med Fornybarklyngen, og ettersom jeg også ble interessert i temaet, koblet han meg på dette samarbeidet.

Bedriftskontakt

I masteroppgaven kartlegger Sofie hvor mye energi som brukes, spesielt på fôrflåter, og om de kan gå bort fra diesel og koble over på landstrøm for å gå over til en «renere» energikilde.

For at problemstillingene i oppgaven skal være reelle og dagsaktuelle snakker hun med bedrifter i klyngesamarbeidet, og slik får hun vite hva som rører seg i næringa.

– Jeg har vært med på arbeidsmøter hvor vi diskuterer hva som bør forskes på og hvilke behov bedriftene har. Jeg står fritt til å velge og kan samle inn data fra ulike aktører.

Sofie har også presentert arbeidet sitt på en konferanse med over 60 deltakere – flere av dem fra ulike oppdrettsselskap. På denne måten får hun ikke bare data fra næringa, men også kontakter.

– Det er veldig fint å treffe representanter fra bedriftene. Da får jeg kontaktpersoner og et navn å vise til senere. I tillegg blir oppgaven min mer realistisk og relevant og ikke bare teoretisk.

Framtida

Det er ikke tvil om at engasjementet til Sofie er stort, og i løpet av arbeidet med masteroppgaven har hun klart å etablere kontakt med flere bedrifter.

Hun synes temaet hun jobber med er veldig interessant. Hvis forskningsprosjektet fortsetter, kan det hende hun søker seg med videre. Uansett hvilken retning hun velger etter studiene, er det ikke noe å si på ambisjonsnivået:

– Jeg har lyst til å jobbe for å nå klimamålene til fiskeoppdrettsnæringa.