Landsverneplaner

Bilde av Nidarosdomen (Foto: Einar Fredriksen, Wikimedia Commons)

I 2000 ble det innført en ny paragraf i kulturminneloven (kml § 22a) som ga mulighet til å frede statens eiendommer ved forskrift. Følgene av fredningen er de samme som ved fredning av private og kommunale eiendommer, men fredningsprosedyren er noe forenklet. Dette var et viktig premiss for opprettelsen av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer i 2003.

Kongelig resolusjon om forvaltning av statens kulturhistoriske eiendommer trådde i kraft 1. oktober 2006 og forankrer prosjektet ytterligere. Kongelig resolusjon pålegger alle statlige eiere av kulturhistoriske eiendommer å utforme sektorvise landsverneplaner og forvaltningsplaner for sine eiendommer.

På Riksantikvarens hjemmeside kan du lese mer om fredete, statlige eide bygg:

Her kan du lese mer om landsverneplaner generelt og søke opp hver enkelt verneplan.

Sist oppdatert 28.06.2019