Arealplanlegging må ta hensyn til samiske interesser

Reinsslakting
Regional plan for arealbruk har mål og retningslinjer for å ivareta beiteressursene for den samiske reindrifta. Foto: Aina Bye.

Veien mot et bærekraftig samfunn krever handling. I Trøndelag skal Regional plan for arealbruk 2022-2030 bidra i utviklingen. Arealplanlegging kan berøre samiske interesser. Trøndelag fylkeskommune har derfor laget en kortversjon av planen på sørsamisk.

Regional plan for arealbruk gjelder for hele Trøndelag og handler om utvikling av attraktive byer og livskraftige distrikt og naturbasert næringsutvikling.  

Skal hjelpe kommunene 

Trøndelag fylkesting vedtok Regional plan for arealbruk med handlingsprogram 9. mars 2022. Planen er et støttedokument for kommunene i deres planarbeid. De ulike delkapitlene belyser viktige arealpolitiske temaer med egne mål, retningslinjer og veiledning. Som kunnskapsgrunnlag og veileder er planen relativt omfattende. For å gjøre planen mer tilgjengelig, oversiktlig og lesbar for flere har Trøndelag fylkeskommune laget en kortversjon.   

Oversatt til sørsamisk 

Kortversjonen er oversatt til sørsamisk fordi Regional plan for arealbruk har mål og retningslinjer for å ivareta beiteressursene for den samiske reindrifta. Hele kortversjonen er oversatt fordi det i arealplanlegging ofte er sammenhenger og avveiinger mellom ulike arealpolitiske tema. Som forvaltningsområde for samiske språk prioriterer Trøndelag fylkeskommune å oversette tekster i sentrale planer og dokumenter der samiske interesser blir omtalt. Dette er et ledd i arbeidet for å vitalisere det sørsamiske språket.