Utlysning av mentor og etablerertilskudd

Illustrasjonsbilde av ung kvinne ved datamaskin (Foto: Unsplash)

Trøndelag fylkeskommune lyser nå ut tilskudd til mentorordning og etablerertilskudd. Tilskuddene skal legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter, og at fagutdannede og høyt utdannede innvandrere skal inkluderes i arbeidslivet.

For mentorordning må prosjektet ha fokus på kobling av målgruppen til relevante mentorer i aktuelle grupper. Dette skal gjøres parallelt med veiledning inkludert språkopplæring fra kommunen eller NAV. For etablerertilskudd er hovedmålet med ordningen å styrke og utvikle det ordinære tilbudet om etablereropplæring i Trøndelag slik at det bedre kan legges til rette for etablerervirksomhet for innvandrere.

Trønderske kommuner kan søke om mentorordning, mens etablerertilskudd kan søkes av kommuner i Trøndelag, frivillige organisasjoner og næringslivet.

Fylkeskommunen overtok ansvaret for disse tilskuddene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i 2020. Du kan lese mer om de overførte oppgavene på vår side om integrering:

Integreringsoppgaver i fylkeskommunen

Fra 2021 er ansvaret regulert i forskriften til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid:

§ 65.Fylkeskommunens ansvar for regionale integreringsoppgaver Fylkeskommunen skal legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter, og at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet. Fylkeskommunen skal også legge til rette for at det gis mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom som har behov for det for å kunne gjennomføre videregående opplæring.

Integreringsloven, kapittel 10

For mer informasjon om tilskuddene og hvordan du søker, gå til siden for tilskuddsordningen:

Tilskudd integrering