User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid i ny drakt

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid finnes nå i ny utgave. Modellen er en metode for å drive systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunene slik som folkehelseloven krever. Modellen er forskningsbasert og utviklet i tett samarbeid med tre kommuner mens de valgte, planla, gjennomførte og evaluerte folkehelsetiltak.

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid består av sju stegModellen viser hvordan kommunene kan utvikle effektive og helsefremmende tiltak. Gjennom sju steg beskriver den arbeidsmetodene for hvordan kommunene kan hente inn og omsette beste tilgjengelige kunnskap til målrettede tiltak. På hvert av de sju stegene tas det beslutninger som legger grunnlaget for neste steg. Metoden sikrer kontinuerlig læring og forbedring gjennom gjensidig kunnskapsutveksling mellom aktørene.

Det tas utgangspunkt i kommunenes samfunnsoppdrag: Å legge til rette for trygge og sunne lokalsamfunn der innbyggernes grunnleggende behov blir ivaretatt. Sammen med andre aktører må kommunene styrke innbyggernes mulighet for å delta, ta ansvar og mestre egne liv. Helsefremmende og forebyggende arbeid er en investering i bærekraftige lokalsamfunn. Innsatsen må gå på tvers av sektorene, og den må bygge på kunnskap.

Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid viser hvordan kommunene kan greie dette og derved bidra til å realisere folkehelselovens målsetting om å utjevne sosiale helseforskjeller og en samfunnsutvikling som fremmer helse.

Ny utgave av Trøndelagsmodellen finner du her:
Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid

Tilhørende modellen er det også laget en PowerPoint-presentasjon. Den finner du her:
PowerPoint-presentasjon av Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid